RSS

PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Przedszkole pełni wobec dzieci funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące według wytycznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23. grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mający zapewnić im możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Podstawa programowa określa cele wychowania przedszkolnego oraz obszary działalności edukacyjnej przedszkola wraz z wiadomościami i umiejętnościami, którymi powinny wykazywać się dzieci pod koniec tego etapu edukacyjnego.

Zachęcamy rodziców naszych wychowanków do zapoznania się z jej treścią.
Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego – załącznik nr 1

PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Zadania edukacyjne i wychowawcze zgodne z treściami podstawy programowej, wpływające na rozwój intelektualny, fizyczny i osobowościowy dzieci, precyzuje Program wychowania przedszkolnego.

W grupach ogólnodostępnych i integracyjnych dopuszczono do użytku Program wychowania przedszkolnego „Zanim będę uczniem” autorstwa Elżbiety Tokarskiej i Jolanty Kopała.

W grupach terapeutycznych, do których uczęszczają dzieci ze zdiagnozowanym spektrum autyzmu nauczyciele opierają swoją pracę dydaktyczno – wychowawczą na skonstruowanych dla każdego dziecka osobno Indywidualnych Programach Edukacyjno – Terapeutycznych. Wspomniane programy, uwzględniają indywidualne potrzeby i możliwości psychomotoryczne każdego dziecka, są opracowywane na podstawie specjalistycznej dokumentacji wydawanej przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne, opinii i zaleceń specjalistów, wniosków w wyniku przeprowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz wywiadów z rodzicami/opiekunami. Indywidualne programy są zgodne z Podstawą programową wychowania przedszkolnego.

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA 

Sposoby osiągania celów wychowawczych oraz zakres oddziaływania poszczególnych organów przedszkola określa program wychowawczy uchwalony przez Radę Pedagogiczną.

Do pobrania: Program wychowawczy

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz.2572 z późn.zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009r.).

 Założenia programu:

 • Główne cele pracy wychowawczej:
 1. Zapoznanie dzieci z regułami życia w grupie, wdrażanie do samodzielności i umiejętności współżycia i współdziałania z innymi.
 2. Zapoznanie dzieci z prawami i obowiązkami, światem wartości moralnych oraz koniecznością ponoszenia konsekwencji swoich czynów.
 3. Czynienie wielorakich starań zmierzających do jednolitych oddziaływań wychowawczych pomiędzy domem rodzinnym, a przedszkolem.
 4. Organizowanie sytuacji pozwalających na poznanie możliwości własnych  i innych.
 5. Umożliwienie  dzieciom dokonywania wyborów i przeżywania pozytywnych efektów własnych działań.
 6. Uczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami i właściwego reagowania na przejawy emocji innych oraz kontrolowania własnych zachowań.
 7. Stwarzanie okazji do podejmowania przez dzieci wyborów i zdawania sobie sprawy z ich konsekwencji.
 8. Zacieśnianie więzi z najbliższym otoczeniem społecznym – budowanie relacji:
  dziecko – nauczyciel – rodzic.
 • Przykładowe cele  operacyjne:

-         poznawanie i przestrzeganie podstawowych zasad i zabiegów higienicznych na rzecz własnego zdrowia fizycznego i psychicznego
-         wdrażanie nawyków higienicznych i kulturalnych
-         usamodzielnianie dziecka
-         eliminowanie zachowań agresywnych
-         przestrzeganie kompromisu w zabawie
-         zgodne funkcjonowanie w grupie
-         budowanie systemu wartości
-         wskazywanie dzieciom tego, co dobre i złe
-         kształtowanie odporności emocjonalnej
-         rozpoznawanie i nazywanie uczuć, emocji
-         radzenie sobie w nowych i trudnych sytuacjach
-         radzenie sobie ze stresem i porażkami
-         podejmowanie prób kontrolowania swojego zachowania
-         nabywanie nawyków poprawnego zachowania
-         stosowanie zwrotów grzecznościowych
-         przestrzeganie zasad i umów
-         kształtowanie poprawnych relacji z dziećmi i dorosłymi
-         stwarzanie warunków sprzyjających zgodnej zabawie
-         kształtowanie przynależności do grupy, rodziny
-         nabywanie zwyczaju reagowania wezwania i polecenia nauczycieli
-         współdziałanie z rówieśnikami
-         zgodne współdziałanie w zespole i podejmowanie prób rozwiązywania konfliktów na drodze negocjacji
-         rozumienie konieczności szanowania działalności innych (nieprzeszkadzanie innym)
-         uważne słuchanie
-         szanowanie wspólnych zabawek i odkładanie ich na wyznaczone miejsce
-         uznawanie wzajemnych praw do uczestnictwa w zajęciach, rozmowach
-         zachowanie prawidłowej postawy przy stole
-         prawidłowe posługiwanie się sztućcami
-         stosowanie zasad kulturalnego zachowania się przy stole w trakcie spożywania posiłków, wdrażanie nawyku spożywania zdrowej żywności
-         przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, nieoddalanie się od grupy
-         reagowanie na sygnał nauczyciela
-         nauka bezpiecznych relacji w stosunku do nieznanych osób
-         unikanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu – zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń rekreacyjnych
-         właściwe zachowanie się podczas korzystania ze środków transportu.

 • Spodziewane efekty:

Ukształtowanie dziecka:
-         empatycznego, wrażliwego na potrzeby i krzywdę innych
-         rozumiejącego konieczność poszanowania cudzej własności
-         ceniącego wartości moralne
-         tolerancyjnego, szanującego odmienność i indywidualność innych ludzi
-         posiadającego umiejętność współżycia w społeczeństwie zgodnie z przyjętymi  normami
-         znającego swoje prawa i obowiązki
-         posiadającego umiejętność ponoszenia konsekwencji swoich czynów
-         rozumiejącego konsekwencję kłamstwa dla siebie i innych.

Sposoby realizacji programu:

 • W stosunku do dziecka:

Systematyczne oddziaływanie i kształtowanie postaw społecznych poprzez:
-         rozmowy i dyskusje
-         rozwiązywanie konfliktów na drodze porozumienia
-         czytanie opowiadań związanych z zachowaniami społecznymi
-         omawianie historyjek obrazkowych przedstawiających konflikty społeczne i sposoby ich rozwiązywania
-         stworzenie kodeksu właściwych zachowań współżycia w grupie oraz konieczność jego respektowania
-         ustalenie środków zaradczych stosowanych w przypadku nierespektowania ustalonych zasad.

 • W stosunku do rodziców:

-         zapoznanie z programem wychowawczym Przedszkola nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi oraz zasadami i regułami przyjętymi przez dzieci i nauczycieli
-         zaopiniowanie programu wychowawczego
-         realizowanie programu w domu przez rodziców
-         organizowanie dla rodziców warsztatów psychologicznych w celu uświadomienia konieczności ujednolicenia oddziaływań wychowawczych w domu i przedszkolu
-         udział rodziców w zebraniach, spotkaniach indywidualnych oraz zajęciach otwartych.

 • W stosunku do nauczycieli:

-         prowadzenie zajęć koleżeńskich
-         wymiana koleżeńska w zakresie doświadczeń, scenariuszy zajęć
-         integracja nauczycieli podczas przygotowywania zajęć oraz opracowywania kodeksu zachowań
-         ujednolicenie oddziaływań wychowawczych wszystkich nauczycieli w relacji nauczyciel – dziecko.

 • Metody pracy:

-         zabawy organizowane i spontaniczne, drama
-         twórczość plastyczna i artystyczna dzieci
-         dobór i przybliżenie odpowiedniej literatury dziecięcej
-         organizacja imprez integracyjnych.

 • Formy pracy:

-         w małych zespołach
-         w zespołach całą grupą
-         indywidualnie z dzieckiem.

Prawa i obowiązki przedszkolaka:

Dziecko w przedszkolu ma prawa wynikające z Konwencji Praw dziecka, a w szczególności prawo do:
- właściwie organizowanego procesu opiekuńczego, wychowawczego i dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej
- szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania
- poszanowania  jego godności osobistej
- opieki  i ochrony
- partnerskiej rozmowy na każdy temat
- akceptacji  jego osoby.

 W naszej placówce wychowanek ma prawo do:
-  zaspakajania potrzeb rozwojowych, a w szczególnie potrzeby bezpieczeństwa i akceptacji
-  zdrowego jedzenia
-  zaspokajania ciekawości i poznawania otaczającej go rzeczywistości
-  badania i odkrywania
-  kontaktu i zabawy z innymi, wyboru towarzyszy zabaw
-  rozwijania swoich zainteresowań i własnych możliwości twórczych
-  decydowania i dokonywania wyborów, wyrażania własnego zadnia, sądów i oczekiwań
-  poznania, nazywania i wyrażania własnych emocji
-  zrozumiałego dla siebie systemu wyróżnień, nagród i logicznych konsekwencji.

 W naszym przedszkolu wychowanek ma obowiązek:

-  przestrzegać zasad i norm współżycia w grupie
-  nie oddalać się od grupy bez pozwolenia osoby dorosłej
-  zgłaszać swoje niedyspozycje zdrowotne
-  nie  przeszkadzać innym w zabawie, gdy sam nie ma na nią ochoty
-  po  skończonej zabawie posprzątać miejsce zabawy
-  umieć  dzielić się z kolegami atrakcyjnymi zabawkami
-  szanować prawo do zabawy wszystkich kolegów
-  zachowywać zasady bezpieczeństwa podczas zabawy
-  nie przeszkadzać odpoczywającym
-  poprawnie zachowywać się w miejscach publicznych.

Dziecięcy kodeks zachowań:

 • Chcemy:

-  pomagać sobie nawzajem
-  być uprzejmymi
-  bawić się zgodnie
-  szanować własność innych
-  słuchać poleceń dorosłych
-  dbać o książki i zabawki
-  dbać o czystość i porządek
-  szanować pracę innych
-  okazywać, co myślimy i czujemy.

 • Nie możemy:

-  bić, popychać i krzywdzić innych
-  przezywać i wyśmiewać innych
-  przeszkadzać innym w zabawie i pracy
-  niszczyć efekty pracy innych
-  krzyczeć, hałasować i biegać w sali zajęć
-  niszczyć zabawek i innych przedmiotów w przedszkolu
-  oddalać się od grupy podczas wyjść w teren.

Sposoby nagradzania, wyróżniania i dezaprobaty dla zachowań niepożądanych:

 • Formy nagradzania, wyróżniania:

-  nagradzanie uznaniem, pochwałą, uściskiem dłoni
-  nagradzanie poprzez sprawienie przyjemności dziecku przez nauczyciela lub kolegów w kontaktach  indywidualnych lub na forum całej grupy
-  obdarzanie dziecka szczególnym zaufaniem, np. poprzez zwiększanie zakresu jego samodzielności
-  przywilej wykonywania prostych czynności wskazanych przez nauczyciela, obowiązków wobec grupy rówieśniczej
-  atrakcyjne spędzanie czasu, atrakcyjna zabawa w grupie wg pomysłu dzieci
-  drobne nagrody rzeczowe, emblematy uznania, dyplomy.

 • Dezaprobata dla zachowań niepożądanych:

-  tłumaczenie, wyjaśnienie
-  wyrażanie przez nauczyciela smutku i zawodu z powodu zachowań dziecka
-  ukazywanie następstw zachowania, tłumaczenie dziecku w celu zmuszenia do autorefleksji
-  czasowe odebranie przyznanego przywileju
-  modelowanie zachowania – empatia
-  odsunięcie od zabawy – kącik ciszy.

Zasady budowania systemu motywacji:

-  łączyć nagrody konkretne ze społecznymi
-  stosować nagrody zaraz po wystąpieniu zachowania pożądanego
-  przechodzić od nagradzania ciągłego do sporadycznego
-  konsultować nagrody z rodzicami
-  nagradzać również próby wykonywania czynności, wysiłek a nie tylko efekt
-  zachować konsekwencję w stosowaniu wzmocnień.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.

 
Follow

Otrzymuj każdy nowy wpis na swoją skrzynkę e-mail.