RSS

OGŁOSZENIA

DRUKI UPOWAŻNIEŃ DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

Druk upoważnienia do odbioru dziecka
upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola

(wypełniamy druk zbiorczy wymieniając wszystkie osoby,
które chcemy upoważnić do odbioru dziecka z przedszkola,
a następnie wypełniamy upoważnienia indywidualne,
w których każda z tych osób wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych)

Formularz anulowania upoważnienia odbioru
anulowanie upoważnienia do odbioru dziecka

NUMER RACHUNKU PRZEDSZKOLA

Prosimy o dokonywanie opłat za żywienie dziecka w przedszkolu na rachunek:

Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Kotarbińskiego 16 41-819 Zabrze
numer konta: 52 1050 1230 1000 0023 5387 2639 (ING Bank Sląski)

Opłaty za godziny powyżej 5 godzin dokonuje się na nowy rachunek:

Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Kotarbińskiego 16 41-819 Zabrze
numer konta: 53 1050 1230 1000 0023 5387 2621 (ING Bank Sląski)

Uprzejmie prosimy o dokonywanie przelewów droga internetową lub poprzez agencje bankowe, z uwagi na szybki okres otrzymywania środków na konto przedszkola.

Prosimy o dokonywanie wpłat do 5 dnia każdego miesiąca. Odsetki ustawowe będą naliczane zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych ( Dz. U. nr 220 z dnia 12 grudnia 2008 r. poz. 1434).

13 % w skali roku 1,08 % w skali miesiąca 0,036 % w skali jednego dnia

Dyrekcja Przedszkola nr 48 informuje, że nieobecności dziecka w przedszkolu za dany miesiąc będą odliczone w następnym miesiącu.

KOMUNIKAT W SPRAWIE UPOWAŻNIEŃ DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

Dyrekcja Przedszkola nr 48 informuje, że dzieci będą wydawane rodzicom lub opiekunom po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Wszelkie jednorazowe upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola będą akceptowane na specjalnych drukach, które można otrzymać u intendenta lub pobrać ze strony internetowej (powyżej).

Przypominamy również, że osoba upoważniona do odbioru dziecka musi być pełnoletnia i powinna posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość zgodną z upoważnieniem.

KOMUNIKAT W SPRAWIE DZIAŁAŃ ZAPOBIEGAJĄCYCH ZWIĘKSZANIU ZACHOROWALNOŚCI DZIECI W PRZEDSZKOLU

Dyrekcja Przedszkola Nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu z Radą Pedagogiczną, w porozumieniu z Radą Rodziców, w związku ze zwiększoną zachorowalnością dzieci występującą w przedszkolu ustala i prosi o współpracę w zakresie zadań niżej wymienionych:

Rodzice zobowiązani są do:

Przekazywania na bieżąco wszystkich informacji o stanie zdrowia dziecka nauczycielowi np.: o przyjmowanych lekach, uczuleniach oraz o złym samopoczuciu dziecka;

Informowania o chorobie dziecka, w tym szczególnie o wystąpieniu choroby zakaźnej.

Nie przyprowadzania dzieci chorych do przedszkola;

Aktualizowania danych kontaktowych- telefony najskuteczniejsze- tzn. szybkiego kontaktu;

Nauczyciel ma prawo:

Nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie dziecka w przypadku zatajenia lub braku informacji od rodzica o przyjmowanych przez dziecko lekarstwach, bądź o złym samopoczuciu dziecka;

Nauczyciel zobowiązany jest do:

Natychmiastowego zgłoszenia dyrektorowi wystąpienia w grupie choroby zakaźnej bądź grypy A/H1N1;

Zbierania informacji w karcie kontaktów indywidualnych o rozmowach z rodzicami;

Przekazywania informacji o zdrowiu dzieci, rodzicom, opiekunom;

Współpracy z pielęgniarką;

Uaktualniania danych kontaktowych;

Pielęgniarka;

Monitoruje frekwencję na zajęciach grupowych;

W dokumentacji zbiera zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia dzieci;

Współpracuje z nauczycielami;

Naszym zadaniem jest dbać o zdrowie wszystkich dzieci i zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się chorób w przedszkolu.

Uwagi prosimy kierować do nauczycieli lub dyrektora przedszkola.

Informujemy, że zeszyt skarg i zażaleń znajduje się w szatni.
Spostrzeżenia odnoszące się do funkcjonowania przedszkola można kierować do nauczycieli lub dyrektora placówki.
S
kargi i zażalenia stron przyjmowane są w gabinecie dyrektora.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.