RSS

PRZYGODA PRZEDSZKOLAKA POD „GOŁYM NIEBEM”

Współczesna edukacja wymaga poszukiwania coraz to nowych form kształtowania postaw proekologicznych, prozdrowotnych wśród dzieci już od przedszkola. Projekt pt. Poznajemy świat wokół nas – przygoda przedszkolaka pod „gołym niebem” realizowany jest w Przedszkolu Nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu w ramach akcji KA1 programu ERASMUS+.

Poniżej przedstawiamy propozycje zabaw i ćwiczeń opartych o koncepcję edukacji „na zewnątrz”, której założeniem jest nauczanie poprzez zabawę, doświadczanie, polisensoryczne poznawanie świata oraz obserwacje czynione w naturalnym środowisku przyrodniczym. Zajęcia realizowane w przedszkolu w oparciu o koncepcję „outdoor education” oraz kształcenie interkulturowe wpływają na rozwój takich umiejętności, jak: praca w grupie, komunikacja, samodzielność, kreatywne myślenie, odwaga, zaradność, wzrost samooceny.

Mottem przewodnim pracy naszego przedszkola jest starożytne przysłowie

„Powiedz a zapomnę;

pokaż a zapamiętam;

pozwól przeżyć a zrozumiem”

(Konfucjusz)

PROPOZYCJE ZABAW:

GRUPA II „MOTYLKI”

„Wodne szaleństwo”

 

1

CELE:

– wdrażanie dzieci do zachowania zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z wody

– dostarczanie doznań termicznych

– wdrażanie do umiejętnego korzystania z wody (jak i gdzie mogę się bawić wodą)

– rozwijanie motoryki dużej i małej

– zapewnienie poczucia bezpieczeństwa

 

POMOCE:

– basenik z wodą, konewka, drobne zabawki, piłeczki

WPROWADZENIE:

Ćwiczenia i zabawy w wodzie powinny się odbywać w odpowiednich warunkach. Należy zwrócić uwagę na właściwą temperaturę wody (34°C -36°C) , na czas zabaw w wodzie (nie dłużej niż 20-30 minut) oraz przede wszystkim na stworzenie atmosfery wzajemnego zaufania. Dziecko uczestniczące w ćwiczeniach w wodzie musi mieć zapewnione poczucie bezpieczeństwa, należy unikać chlapania twarzy, nagłych, gwałtownych ruchów. Przed zabawą należy ustalić z dziećmi zasady, jakich należy przestrzegać w tracie kontaktu z wodą.

 

PRZEBIEG ZABAWY:

Ćwiczenia w wodzie pozwalają dziecku na poznanie możliwości własnego ciała, rozwijają motorykę dziecka, dają możliwość wykonywania odpowiednich ćwiczeń w połączeniu z reakcją na doznania termiczne. Zabawy, które sprawiają dzieciom dużo frajdy:

„Idzie deszcz” – uderzanie dłońmi o powierzchni ę wody (chlap, chlap), skrapianie drobnymi kropelkami wody (kap, kap), uderzanie palcami o wodę (chlup, chlup), wrzucanie wybranych przedmiotów do wody (plusk, plusk).

„Gdzie twoja ręka?” – ćwiczenia w rozróżnianiu części ciała (polewanie wodą kolejno wskazywanych części ciała).

„Przelewanki”  – napełnianie pojemnika na wodę i przelewanie wody z jednego naczynia do drugiego.

„Pływające przedmioty” – wkładanie do wody pływających przedmiotów, zabawy – co pływa, co tonie?

„Barwny ogródek”

22

 

 

CELE:

– promowanie aktywnego stylu życia

– poszerzanie wiadomości na temat gatunków roślin

– poznawanie prac porządkowych w ogrodzie typowych dla danej pory roku

– doskonalenie wrażliwości dotykowej

– rozwijanie wrażliwości estetycznej

– rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i koordynacji wzrokowo – ruchowej

– rozwijanie umiejętności efektywnej współpracy zespołowej

POMOCE:

– narzędzia ogrodowe (kopaczka, łopatka, sekator, konewka), rękawiczki ochronne, nasiona, cebulki roślin

WPROWADZENIE:

Rozmowa z dziećmi na temat różnego rodzaju prac porządkowych w ogrodzie wykonywanych o  danej porze roku. Ukazanie korzyści zdrowotnych wynikających z zabaw i prac prowadzonych w ogródku. Poznanie narzędzi wykorzystywanych do sadzenia oraz pielęgnacji roślin. Oglądanie prezentacji multimedialnych prezentujących etapy wzrostu rośliny (od nasionka do kwiatka).  Rozwijanie wiedzy na temat różnorodności roślin oraz warunków, jakie należy im zapewnić, aby pięknie rosły.

PRZEBIEG ZABAWY:

Podział dzieci na zespoły, przydzielenie zadań poszczególnym grupom, wybór z pośród członków grupy osób odpowiedzialnych za: planowanie, dostarczenie narzędzi ogrodowych, kontrolowanie czasu (jaki został przeznaczony na wykonanie zadania), dokumentowanie prac poprzez fotografowanie działań, wykonywanie zadań:  m.in. kopanie grządek, grabienie, pielenie, okopywanie, siew nasion, podlewanie i przesadzanie roślin.

„BAŃKI MYDLANE”

 

CELE:

– doświadczenie rytmu oddychania

– rozwijanie umiejętności świadomego oddychania

– doskonalenie wrażliwości dotykowej

– poznawanie nowych tworzyw

– rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i koordynacji wzrokowo – ruchowej

– doświadczanie pozytywnych emocji podczas zabawy

 

POMOCE:

– bańki mydlane, piórka

WPROWADZENIE:

Rozmowa z dziećmi na temat różnego rodzaju oddychania. Próba nabierania przez przedszkolaki powietrza, tak głęboko, aby wypchnęło ono brzuchy do przodu, a następnie mocne wypuszczanie powietrza tak, aby jego siła poderwała do góry piórka położone na dłoniach dzieci.

PRZEBIEG ZABAWY:

Dzieci otrzymują pojemniki z płynem, próbują samodzielnie tworzyć tęczowe bańki. Regulują siłę i długość oddechu, tak aby były one jak największe. Próbują dmuchać na unoszące się w powietrzu bańki delikatnie, aby nie pękły oraz nie spadły na ziemię. Następnie dzieci dobierają się w małe grupy, stają w kole zwrócone twarzami do siebie i próbują przesyłać sobie bańkowe wiadomości.

 

 „STATKI WPŁYWAJĄ DO PORTU”

3

CELE:

– doskonalenie percepcji słuchowej

– ćwiczenie orientacji słuchowej

– trening rozróżniania dźwięków

– rozwijanie koncentracji uwagi

– rozwijanie poczucia wspólnoty i wzajemnego zaufania

POMOCE:

– przedmioty wydające dźwięki, przepaska na oczy dla dzieci (statków)

WPROWADZENIE:

Rozmowa z dziećmi na temat pracy, jaką wykonują piloci portowi – np. podczas gęstej mgły muszą wskazać kapitanowi statku drogę do portu m.in. za pomocą charakterystycznych dźwięków i tonów.

PRZEBIEG ZABAWY:

Dzieci  – piloci, ustawiają się w dwóch rzędach w odległości około 2- 3 metrów tworząc szpaler, trzymają w rękach przedmioty wydające charakterystyczny dźwięk. Dziecko – statek ma zasłonięte przepaską oczy, w gęstej mgle musi odnaleźć drogę do portu. Piloci wydają różne odgłosy. Kapitan statku, wsłuchując się uważnie w odgłosy, próbuje przepłynąć dokładnie pomiędzy nimi. Po przybyciu do portu następuje wybór kolejnego statku.

„LUNETY”

CELE:

– ćwiczenie percepcji wzrokowej

– pobudzanie umiejętności odróżniania kształtu od podłoża

– podnoszenie sprawności koncentracji

– polepszanie umiejętności obserwacji

– trening pamięci

– rozwijanie sprawności językowych

POMOCE:

– tekturowe rolki po papierze toaletowym lub ręcznikach kuchennych, lupy

WPROWADZENIE:

Rozmowa z dziećmi na temat zastosowania i sposobu działania lunet. Najpierw dzieci wykorzystują lunety w sali, aby nabrać wprawy przed wyruszeniem na wyprawę.

PRZEBIEG ZABAWY:

Dzieci wybierają sobie rolkę, którą następnie mogą ozdobić w dowolnie wybrany sposób. Następnie przy jej użyciu odszukują przedmioty w sali, którym chciałyby się dokładniej przyjrzeć. Opisują dokładnie ich kolor, kształt itd. Następnie zamieniają się w łowców skarbów, którzy poszukują niezwykłych rzeczy na dworze, które oglądane przez lunetę odróżniają się znacznie od swojego otoczenia. Dzielą się spostrzeżeniami z wybranymi dziećmi.

 GRUPA VI „ZAJĄCZKI”

„Kasztany” Wycieczka do parku w poszukiwaniu skarbów jesieni

4

Cele ogólne:

– Poznawanie różnych środowisk przyrodniczych

– Doskonalenie umiejętności porównywania i grupowania obiektów

– Doskonalenie percepcji wzrokowej

 

Cele szczegółowe:

– Rozpoznaje drzewo – kasztanowiec, nazywa elementy drzewa; pień, konary, gałęzie, liście, owoce –kasztany

– Segreguje kasztany i liście wg wielkości, koloru, kształtu

– Potrafi uważnie patrzeć; odszukuje kasztany w trawie

 

Przebieg:

Dzieci wzięły udział w wycieczce do parku w poszukiwaniu skarbów jesieni. Zadaniem dzieci była obserwacja drzew i odszukanie kasztanowca. Po znalezieniu właściwego drzewa i nazwaniu jego elementów szukały i zbierały znajdujące się pod drzewem kasztany. W czasie zbierania określały wielkości, kształty i kolory. W parku zbierały liście różnych drzew i również określały wielkości, kształty i kolory. Zebrane dary jesieni zostały wykorzystane w przedszkolu do zabaw; segregowanie, układanki, prace plastyczne; odbijanie liści moczonych w farbie, naklejanie na kartkę liści – tworzenie zwierząt, czy wykonanie kasztankowych zwierząt i ludzików.

 

 

 „Podchody” gra zespołowa

5

Cele ogólne:

– Uświadamianie dzieciom znaczenia ruchu na świeżym powietrzu dla zdrowia

– Doskonalenie umiejętności przewidywania czynności i łączenia przyczyny ze skutkiem

– Budowanie pozytywnych relacji w kontaktach społecznych

– Rozwijanie sprawności ruchowej

Cele szczegółowe:

– Przewiduje skutki określonych zachowań na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczeń

– Stosuje się do reguł gry zespołowej, akceptuje porażkę bez przerywania gry

– Dostosowuje sposób poruszania się do panujących warunków

Przebieg:

Po zapoznaniu z regułami gry w „Podchody” grupa została podzielona na dwa zespoły. Pierwszy zespół – uciekający wyruszył z przedszkola 15 minut wcześniej. Ich zadaniem było oddalić się od przedszkola w nieznanym kierunku a drogę swoją oznaczyć strzałkami. Grupa uciekająca dodatkowo zostawiała koperty z zadaniami do wykonania dla zespołu tropicieli; np. zaśpiewać piosenkę, Zapytać w sklepie o imię ekspedientki czy odszukać ukryte przedmioty. Zespół tropicieli bardzo sprawnie odszukiwał wskazówki – strzałki i koperty z zadaniami, które zostały wykonane. Poszukiwania zakończyły się sukcesem; tropiciele odnaleźli uciekinierów.

GRUPA IX „JEŻYKI”

„Jeżyki w przedszkolnej szklarni”

BenQ Corporation

Cele ogólne:

– kształtowanie opiekuńczej postawy wobec roślin

– stymulacja poprzez zmysły

 

Cele szczegółowe:

– z pomocą przesadza i podlewa rośliny

– nawiązuje prawidłowe kontakty z rówieśnikami

– patrzy, dotyka, wącha rośliny, ziemię

Przebieg:

Dzieci do przedszkolnego patio zanoszą skrzynki i sadzonki. Łopatkami, rękami napełniają skrzynki ziemią i z pomocą nauczyciela wkładają sadzonki do ziemi. Gotowe skrzynki przenoszą do przedszkolnej szklarni.  Nabierają wodę do konewek i podlewają zasadzone kwiaty. W dalszych działaniach opiekują się sadzonkami, obserwując ich wzrost i systematycznie podlewając.

„Znikające obrazy” – zabawa plastyczno – ruchowa


BenQ Corporation

 

Cele ogólne:

–  eksperymentowanie z różnymi materiałami plastycznymi – woda

– usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej

Cele szczegółowe:

– nalewa wodę do butelki przez lejek z podpowiedzią manualną

– próbuje rysować kształty wodą na asfalcie

– obserwuje proste zjawiska fizyczne (wysychanie – znikanie rysunku)

Przebieg:

Dzieci z pomocą nauczyciela wlewają przez lejek wodę do butelek. Naciskając na butelkę rysują wodą, samodzielnie lub z pomocą różne formy na asfalcie. Obserwują własne wytwory i ich znikanie. Powtarzają działanie kilkakrotnie.

„Wiosenne kwiaty” – zabawa zmysłowo – poznawcza w naturalnym środowisku

3

Cele ogólne:

– zainteresowanie i dostrzeganie wiosennych kwiatów w naturalnym środowisku

– stymulacja poprzez zmysły

Cele szczegółowe:

– ogląda, zauważa wiosenne kwiaty

– dotyka, wącha wiosenne kwiaty

Przebieg:

Podczas wyjścia do ogrodu dzieci oglądają zdjęcia mniszka lekarskiego i stokrotek. Nauczyciel kieruje uwagę dziecka na łąkę pokrytą stokrotkami. Dzieci oglądają, wąchają i dotykają kwiatki. Wspólnie  nauczycielem wykopują sadzonkę i przenoszą do kącika przyrody w sali.

GRUPA X „Misia Uszatka”

„Wyścigi w workach”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Miejsce: ogród przedszkolny

 Cele ogólne:

– Rozwój koordynacji ruchowej

– Przestrzeganie wprowadzonych zasad

 

Cele szczegółowe:

– utrzymuje równowagę podczas skoków

– przestrzega reguł zabawy

Zabawa polegająca na pokonaniu wyznaczonego dystansu  jak najszybciej  skacząc w worku. Wygrywa ten uczestnik, który pierwszy „poskacze” do mety utrzymując cały czas worek na nogach. Zabawa stara jak świat, lecz wciąż niezwykle popularna, stanowiąca prawdziwy test sprawności i koordynacji ruchowej. Zabawa dostępna jest w wersji indywidualnej , jak i w formie gry zespołowej.

„Zabawa z klamerkami”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Miejsce: ogród przedszkolny

Cele ogólne:

– wzmacnianie samooceny dziecka

– rozwój ruchów precyzyjnych motoryki małej

Cele szczegółowe:

– odczuwa sukces

– współpracuje w parze

– oddziela ruchy kciuka  palca wskazującego od ruchów całej dłoni

Dzieci w parach siedzą obok siebie trzymając skakankę, trzecie leżąc na brzuchu zapina na niej klamerki. Zabawa mająca na celu pracę zespołową, rozwój komunikacji między dziećmi, a także wzmocnienie mięśni obręczy barkowej. W trakcie nauki poprzez aktywności ruchowe zaciera się różnica między pracą a zabawą.

Zabawa w „KONIKI”

4.jpg

Miejsce: ogród przedszkolny

Cele ogólne:

– rozwój zaufania do siebie i partnera

Cele szczegółowe:

– nawiązuje prawidłowe relacje z partnerem w czasie zabawy

– komunikuje się w sposób werbalny i pozawerbalny

Na sygnał „dzieci –koniki” wybiegają „kłusem” – szybko na palcach i poruszają się w różnych kierunkach naśladując parskanie konia. W drodze pod górkę „idą stępa” – powoli. Dzieci reagują na polecenia nauczyciela,  uczą się  współpracy z innymi, ćwiczą koordynację ruchową, a co najważniejsze – w trakcie zabawy jest wiele śmiechu i radości.

„GRA w KLASY”

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pora roku: lato

Miejsce: ogród przedszkolny

Cel ogólny

– wyrobienie  umiejętności zespołowego działania

– rozwój kompetencji matematycznych

– rozwój reakcji równoważnych

Cel szczegółowy:

– dzieci „zdrowo” rywalizują ze sobą

– rytmicznie przeliczają w zakresie 10-ciu

– utrzymują się na jednej nodze

Gra w klasy to zabawa dla dwóch lub więcej dzieci,  polega na zgrabnym podskakiwaniu i utrzymaniu się przez dłuższy czas na jednej nodze . Rozwija sprawność motoryczną, dotlenia organizmu. Dzieci spontanicznie przeliczają w zakresie 10-ciu, uczą się pozytywnej rywalizacji. Jej  imponujący rozkwit przypada na lata 60. 70. i 80. ubiegłego wieku.  Z sentymentem wspominana przez – młodocianych wówczas, dzisiaj dorosłych – graczy, powinna ponownie wkroczyć  w repertuar podwórkowych rozrywek.

„Układamy kompozycje z materiału przyrodniczego”

 

Pora roku: wiosna

Miejsce: ogrody działkowe

Cel ogólny:

– eksperymentowanie z materiałem przyrodniczym

– pobudzanie twórczości dziecka

Cel szczegółowy:

– odczuwa radość z obcowania z przyrodą

Dzieci zbierały płatki róż, zrywały stokrotki oraz zbierały kamienie i patyczki. Nastepnie układały własne kompozycje przyrodnicze. Ponieważ kropił deszcz, kompozycje układali pod swoimi parasolami. Naturalny krajobraz pod gołym niebem dostarczył bogatych, zróżnicowanych doświadczeń oddziaływujących na wiele zmysłów , okazji do hałaśliwej, gwałtownej, dynamicznej, fizycznie aktywnej zabawy, wyboistych, nierównych powierzchni, stwarzających okazję do rozwoju siły fizycznej, równowagi i koordynacji . A przede wszystkim dostarcza naturalnych elementów i części, które dzieci mogą łączyć, którymi mogą manipulować i które mogą dostosowywać do własnych potrzeb.

„Zabawa z liśćmi i cieniem”

Miejsce: ogród przedszkolny

Cele ogólne:

-eksperymentowanie z różnymi materiałami przyrodniczymi i żywiołami – liście, wiatr

– nabywa doświadczenia ruchowe związane z własną osobą

Cele szczegółowe:

– odczuwa podmuch wiatru

– dotyka różnych faktur  jesiennych liści

– obserwuje swój cień

Liście i podmuchy wiatru służą jako stymulacja dotykowa i wzrokowa. Dzieci odczuwają na twarzy i rękach różne faktury „fruwających”  na wietrze liści. Rozwija się koordynacja wzrokowo-ruchowa. Przy sprzyjających warunkach pogodowych obserwują swój cień i zapoznają się ze zjawiskiem powstawania cienia. Eksperymentują  z otaczającym ich światem i szukają odpowiedzi na pytanie „dlaczego?”.

„Wiosenne zabawy z chustą animacyjną”

Miejsce: ogród przedszkolny

Cele ogólne:

– rozwijanie wrażeń wzrokowych, słuchowych, dotykowych, ruchowych

– rozwijanie świadomości oraz możliwości swojego ciała

 

Cele szczegółowe:

– odczuwa polisensoryczne doznania związane z zabawą

– odczuwa radość z ruchu

Zabawa „kogo brakuje” – dzieci stoją w kręgu z zamkniętymi oczami trzymając chustę na wysokości pasa. Wybrane dziecko wchodzi pod chustę. Następnie wszyscy otwierają oczy i zgadują kto jest pod chustą
i  w którym miejscu.

GRUPA XI „SŁONECZKA”

„Kłujące igiełki”

Miejsce: przedszkolne patio

Cele ogólne:

– usprawnianie układu dotykowego

– różnicowanie bodźców dotykowych

Cele szczegółowe:

– obrywa poszczególne igiełki z gałązki

– lokalizuje miejsce dotyku bez udziału wzroku

 

Kłujące, chropowate, sypkie igliwie jest doskonałe do stymulacji czuciowej. Dzieci dotykają, wąchają, zgniatają rękami, przeciskają igiełki między palcami. Oprócz tego gałązki wykorzystujemy do zabaw i ćwiczeń ruchowych: przechodzenie boso, przenoszenie stopami, przetaczanie się i raczkowanie po igliwiu rozsypanym na folii. Zabawy z tym materiałem są przydatne również podczas ćwiczeń mowy: wydmuchiwanie z miski, przedmuchiwanie po powierzchni stołu, dmuchanie przez słomkę na igiełki. Zapach świerku uspokaja, wpływa na normalizację procesów nerwowych.

„Skarby morza”

Miejsce: przedszkolne patio

Cele ogólne:

– usprawnianie układu dotykowego

– usprawnianie małej motoryki i planowania motorycznego

Cele szczegółowe:

– dotyka poszczególnych części ciała muszlami o różnej fakturze

– wyciąga muszle z wody przy użyciu szczypców

 

Muszle – ich zróżnicowany kształt, wielkość i kolorystyka dostarczają dzieciom wielu wrażeń zmysłowych. Dodatkowo są cennym materiał do prowadzenia ćwiczeń z zakresu motoryki dużej i małej (np. przekładanie stopami, rękami – z przecinaniem osi symetrii, rozgniatanie, zakładanie na poszczególne palce), mowy (np. naśladowanie szumu, masaż twarzy muszlami o różnej fakturze), rozwoju emocjonalno-społecznego (odpoczynek ze wsłuchiwaniem się w szum muszli, obserwowanie muszli wrzuconych do pojemników z wodą, potrząsanie butelkami wypełnionymi wodą i muszelkami).

„Zabawy z wiatrem”

Miejsce: przedszkolny ogród

Cele ogólne:

– stymulowanie funkcji wzrokowych

– doświadczanie podmuchów wiatru

Cele szczegółowe:

– śledzi wzrokiem poruszającą się bańkę mydlaną

– przecina wzrokiem oś symetrii

– obserwuje obracające się wiatraczki, poruszające na wietrze liście i bańki mydlane

 

Powietrze jest żywiołem trudnym do wyobrażenia, istnieje, ale go nie widać. Można je doświadczać w bezpośrednim kontakcie zmysłowym, na przykład przy silnym wietrze, oraz w czasie zabaw z suszarką, wentylatorem, wiatrakami.

„Boso po trawie”

Miejsce: przedszkolne patio

Cele ogólne:

– stymulowanie czucia powierzchownego i propriocepcji

– różnicowanie bodźców dotykowych

Cele szczegółowe:

– chodzi boso po trawie, ziemi, gałązkach świerku

– lokalizuje miejsce dotyku bez udziału wzroku

 

Zielona trawa bądź już wysuszona może uatrakcyjnić wiele zajęć. Chodzenie po niej boso doskonale pobudza pracę receptorów czuciowych na stopach, jest naturalnym masażem stóp wpływającym korzystnie na pracę organów wewnętrznych. Uziemienie, jest niezbędnym połączeniem energetycznym z podłożem, które możemy osiągnąć chodząc boso.

„Zabawy w basenie”

Miejsce: przedszkolne patio

Cele ogólne:

-stymulowanie funkcji wzrokowych

– rozwijanie ogólnej koordynacji ruchowej i sekwencyjności

 

Cele szczegółowe:

– wyciąga pływające muszle przy użyciu sitka, durszlaka

– obserwuje na tafli wody kolorowe światła

 

Woda jest bezpiecznym materiałem terapeutycznym, z którego chętnie korzystają zarówno dzieci, jak i terapeuci. Może być ciepła, zimna, dzięki niewielkiej interwencji może zmieniać kolor oraz konsystencję i smak. Zabawy w basenie to niesamowita frajda dla dzieci. Nie potrzebne są specjalne zabawki, można wykorzystać zwykłe przedmioty dostępne w każdej kuchni: durszlak, sito czy lejek. W słoneczną pogodę dzieci obserwują promienie słońca odbijające się w tafli wody.

„Kredowe rysunki”

Miejsce: ogród przedszkolny

Cele ogólne:

– usprawnianie motoryki rąk i grafomotoryki

– eksperymentowanie z materiałem przyrodniczym

Cele szczegółowe:

– kreśli dowolne kształty na chodniku, odwzorowuje linie i proste figury geometryczne

– dotyka powierzchni chodnika

– ma poczucie sprawstwa
 

Rysowanie na dużych płaszczyznach sprzyja rozwijaniu sprawności manualnej, wyrabianiu nawyków ruchowych związanych z automatyzacją ruchów. Oprócz tego, rysując na asfalcie, dzieci eksperymentują z chropowatą i nierównej powierzchnią. ,,Chodnikowe rysunki” dostarczają dzieciom wiele radości i satysfakcji z własnych osiągnięć.

„Taniec liści”

Miejsce: ogród przedszkolny

Cele ogólne:

– stymulowanie percepcji wzrokowej i sprawności manualnej

– polisensorycznie poznawanie materiału przyrodniczego

 

Cele szczegółowe:

– obserwuje tor lotu liści, podąża wzrokiem za liściem

– dotyka suchych i mokrych liści, poznaje ich zapach, kształt i kolor

– słucha szelestu liści

– nabiera liście w dłonie i pociera nimi

Kolorowe, pachnące liście mają rozmaity kształt i fakturę, mogą być mokre lub suche. Eksperymentując z nimi dzieci poszerzają wachlarz swoich doświadczeń sensorycznych. Oprócz tego, liście dają wiele możliwości do usprawniania motoryki małej: darcie, zwijanie w rulony, rozkruszanie suchych liści w dłoniach.

„Przepychanie drzewa”

Miejsce: ogród przedszkolny

Cele ogólne:

– stymulowanie zmysłów

– nabywanie doświadczeń sensorycznych związanych z własną osobą

Cele szczegółowe:

– poznaje możliwości własnego ciała

– dotyka zróżnicowanych faktur, poznaje zapach i smak kory, obserwuje różnorodną

– kolorystykę drzew

 

Drewno oddziałuje na zmysł dotyku poprzez swoją fakturę, działa również na zmysł węchu i smaku (każdy gatunek ma swój niepowtarzalny zapach i smak), dzieci mogą je powąchać, smakować czubkiem języka. Oddziaływuje również na wzrok – każde drzewo ma inny kolor. Zabawa ,,przepychanie drzewa” sprzyja rozwijaniu czucia głębokiego i uświadamianiu dzieciom, jakie są możliwości ich ciała.

GRUPA XII „BIEDRONKI”

„Biedronki ogrodnikami”

CELE:

– kształtowanie opiekuńczej postawy wobec roślin;

– wzbogacanie wiedzy dzieci w treści dotyczące warunków niezbędnych do rozwoju roślin;

– poznawanie prac porządkowych w ogrodzie typowych dla danej pory;

– doskonalenie wrażliwości dotykowej;

– rozwijanie wrażliwości estetycznej;

POMOCE:

– narzędzia ogrodowe (łopatka, grabki), wąż ogrodowy do podlewania, sadzonki, rękawiczki ochronne, cebulki roślin;

WPROWADZENIE

Przypomnienie sposobów pielęgnacji roślin, rodzaju prac porządkowych w ogródkach oraz warunków niezbędnych do ich rozwoju na podstawie filmu przyrodniczego. Ustalenie czynności dla każdego dziecka biorącego udział zabawie w ogrodzie.

PRZEBIEG ZABAWY:

Przekazanie przyrządów ogrodniczych poszczególnym dzieciom. Przydział sadzonek i nasion dzieciom odpowiedzialnym za sadzenie roślin pod kierunkiem nauczyciela. Podawanie nazw kwiatów zamieszczonych na obrazkach. Wykonanie przydzielonych zadań: kopanie grządek, grabienie, pielenie, okopywanie i podlewanie. Udokumentowanie własnej pracy poprzez fotografowanie.

  „Magiczne szkiełka – podglądamy przyrodę”

CELE:

– doskonalenie umiejętności obserwacji;

– ćwiczenie sprawności językowych;

– doskonalenie umiejętności współpracy przy wykonywaniu przydzielonych zadań – dzielenie się lupami

POMOCE:           

– lupy;

WPROWADZENIE

Przekazanie informacji na temat zastosowania lup. Zwrócenie uwagi na bezpieczne poruszanie z powierzoną pomocą dydaktyczną.

PRZEBIEG ZABAWY:

Przekazanie przyrządów do obserwacji przyrody. Odszukiwanie owadów i roślin, którym dziecko chciałoby się przyjrzeć z bliska. Dzielenie się wiedzą na temat zaobserwowanych znalezisk poprzez  ich opisywanie wychowawcą i wybranymi dziećmi.

„Zabawy na łonie natury”

CELE:

– utrwalanie wiedzy na temat gatunków poznanych drzew;

– doskonalenie umiejętności stosowania się do ustalonych zasad – chodzenie w parach;

– ćwiczenie kompetencji matematycznych poprzez przeliczanie materiału przyrodniczego;

POMOCE:

– liście, kasztany, kamienie, patyki

WPROWADZENIE

Przypomnienie zasad bezpieczeństwa dotyczących poruszania się w pobliżu ulicy. Zapoznanie z czynnościami jakie będą dzieci wykonywały po przybyciu na miejsce.

PRZEBIEG ZABAWY:

„Deszcz liści” – obsypywanie siebie nawzajem zgromadzonymi liśćmi z zachowaniem odległości nie zagrażającej bezpieczeństwu przedszkolaków;

„Zbiory przyrodnicze” – dokonywanie grupowania zgromadzonych materiałów  przyrodniczych  wg określonych przez dzieci kryteriów. Przeliczanie zawartość zbiorów. Ustalanie ich równoliczności. Układanie figur geometrycznych z patyków.

„Szuru-buru- szu” – przesuwanie liści nogami bez odrywania ich od podłoża.

„Biedronka jako chomik”

CELE:

– doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej;

– ćwiczenie umiejętności podejmowania wyzwań poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju aktywnościach fizycznych;

– doskonalenie umiejętności kontrolowania równowagi własnego ciała.

– ćwiczenie współpracy zespołowej

 

POMOCE:

– obręcz gimnastyczna

 

WPROWADZENIE

Zapoznanie z przyrządem. Przekazanie informacji na temat jego zastosowania. Zwrócenie uwagi na bezpieczne poruszanie się w kole.

 

PRZEBIEG ZABAWY:

„Wędrujące koło” – zespołowe przetaczanie koła wzdłuż wyznaczonej drogi.

„Dziecko chomikiem” – poruszanie się w kole na zasadzie przechodzenia po szczebelkach do przodu z asekuracja ze strony nauczyciela.

 

„Puzzle 3D w ogrodzie”

CELE:

– ćwiczenie koordynacji wzrokowo ruchowej;

– doskonalenie logicznego myślenia;

– doskonalenie przewidywania czynności manipulacyjnych.

– ćwiczenie orientacji przestrzennej

– doskonalenie umiejętności współpracy podczas układania dużo formatowych puzzli 3D

POMOCE:

– puzzle 3D;

WPROWADZENIE

Przygotowanie puzzli do wykonania zadania. Przypomnienie techniki układania puzzli 3D. Zwrócenie uwagi na bezpieczne poruszanie z powierzoną pomocą dydaktyczną.

PRZEBIEG ZABAWY:

Układanie puzzli 3D.

„Ręce, nogi, głowa, brzuch czyli wysportowane biedronki w ogrodzie”

CELE:

– ćwiczenie sprawności motorycznej poprzez gimnastykę całego ciała;

– doskonalenie prawidłowego reagowania na sygnał słowny.

– kształtowanie zręczności, zwinności, równowagi,  orientacji oraz koordynacji ruchowej.

– wyrabianie odpowiedzialności i dokładności wykonywanych ćwiczeń. 

POMOCE:

– brak

 WPROWADZENIE

Zwrócenie uwagi na bezpieczne poruszanie się wg słyszanych komend. Zbiórka – sprawdzenie gotowości do zajęć, powitanie.

 

PRZEBIEG ZABAWY:

Trucht wokół przedszkola wg. komend nauczyciela:

 1. na klaśnięcie obrót wokół własnej
 2. na gwizdek przysiad i wyskok w górę
 3. na klaśnięcie podpór przodem i wykonanie 2 „przysiadów”
 4. krok odstawno -dostawny .

Udział w ćwiczeniach gimnastycznych na świeżym powietrzu:

 1. przysiady,
 2. podskoki w miejscu,
 3. podskoki w kierunkach – w przód , tył i bok,
 4. wypady nóg,
 5. skłony,
 6. skręty głowy i tułowia itp.

Slalom pomiędzy przyrządami znajdującymi się w ogrodzie, krzakami, drzewami. Wbieganie na górkę i z niej zbieganie. Wchodzenie na schody i z nich schodzenie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

„ Literki z liści”

CELE:

– ćwiczenie koordynacji wzrokowo ruchowej;

– doskonalenie logicznego myślenia;

– doskonalenie przewidywania czynności manipulacyjnych.

– ćwiczenie orientacji przestrzennej

– doskonalenie umiejętności współpracy podczas układania liści

 

POMOCE:

– suche liście;

 

WPROWADZENIE

Zebranie i przygotowanie suchych liści. Zwrócenie uwagi na konieczność zbierania tylko suchych liści. Wyjaśnienie techniki układania liter z kruchego materiału przyrodniczego. Przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania podczas zabawy.

 

PRZEBIEG ZABAWY:

Układanie i nazywanie liter ułożonych z liści. Podawanie nazw przedmiotów, roślin, zwierząt ludzi, rozpoczynających się na daną literę. Przeliczanie sylab.

„Zabawy w ogrodzie z wykorzystaniem urządzeń”

CELE:

– usprawnianie motoryki dużej;

– doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej;

– nabywanie ogólnej sprawności i zwinności fizycznej,

– ćwiczenie orientacji przestrzennej

– ćwiczenie orientacji w schemacie własnego ciała

 

POMOCE:

– piaskownica, drabinki, zjeżdżalnia, huśtawki, „bujaczki”, karuzela

 

WPROWADZENIE

Przypomnienie zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętów. Zwrócenie uwagi na odpowiednie wykorzystanie urządzeń oraz poruszanie się po wyznaczonym terenie w ogrodzie.

 

PRZEBIEG ZABAWY:

Ćwiczenia orientacyjno- porządkowe, bezpieczna i zgodna zabawa z wykorzystaniem urządzeń w ogrodzie przedszkolnym.

 1. Piaskownica- lepienie babek, budowanie zamków z piasku.
 2. Zjeżdżalnia- bezpieczne zajeżdżanie, pilnowanie kolejności.
 3. Huśtanie na „bujaczkach” i huśtawkach.
 4. Ćwiczenia równoważne na ławeczkach i brzegu piaskownicy.

„Tor zadań”

CELE:

– doskonalenie sprawności fizycznej;

– kształtowanie poprawnej postawy podczas wykonywanych zadań;

– rozwijanie poczucia równowagi i koordynacji wzrokowo- ruchowej.

– ćwiczenie orientacji przestrzennej

– ćwiczenie umiejętności dbania o bezpieczeństwo swoje i innych podczas pokonywania przeszkód

 

POMOCE:

 • liny;
 • miski z kasztanami,
 • tyczki
 • kocyki
 • woreczki z grochem

 

WPROWADZENIE

Prezentacja przygotowanych przedmiotów. Zapoznanie dzieci z zasadami tworzenia toru zadań. Wspólne wykonanie toru.

 

PRZEBIEG ZABAWY:

Pokaz sposobu pokonania toru z powierzonym zadaniem. Wykonywanie poszczególnych zadań przez kolejne dzieci.

 1. Przenoszenie kasztanów na łyżce trzymanej w ustach
 2. Przenoszenie kasztanów na łyżce trzymanej w dłoni
 3. Przenoszenie pustej miski z punktu a do punktu b
 4. Przenoszenie woreczków na głowie
 5. Pokonywanie tory jako zespół trzymając materiał w dłoniach
 6. Przeciąganie liny

„Biedronki + wieża = poznawanie matematyki poprzez zabawę”

          

 wieża 1

CELE:

– utrwalanie znajomości cyfr;

– kształtowanie umiejętności wykonywania prostych działań matematycznych;

– doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie liczby 6;

– rozwijanie sprawności manualnej i orientacji przestrzennej;

– doskonalenie umiejętności współpracy w grupie;

– czerpanie satysfakcji z dobrze wykonanego zadania;

– ćwiczenie umiejętności wydawania prostych i zrozumiałych komunikatów

POMOCE:

– wieża liczb

WPROWADZENIE:

Pogadanka na temat zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z wieży liczb. Zwrócenie uwagi na budowę konstrukcyjną poszczególnych elementów pomocy dydaktycznej. Przedstawienie sposobu wykonania zadania.

PRZEBIEG ZABAWY:

Dzieci rozkładają z pomocą nauczyciela wszystkie elementy pomocy dydaktycznej wg ustalonego wcześniej sposobu. Zadaniem 2-12 osobowej grupy jest ustawienie wieży z liczb za pomocą haczyka i sznurków, którymi operują uczestnicy. Gracze mogą osiągnąć swój cel tylko dzięki wspólnemu działaniu, porozumiewaniu się, współpracy i wydawaniu prostych i zrozumiałych poleceń.

„Zabawy ze śniegiem”

CELE:

– kształtowanie koordynacji ruchowej;

– zwracanie uwagi na właściwości fizyczne śniegu i lodu;

– budowanie pozytywnych emocji w kontaktach społecznych;

– kształtowanie umiejętności dbania o bezpieczeństwo swoje i innych podczas zabaw ruchowych na śniegu

POMOCE:

– jabłuszka do zjeżdżania,

WPROWADZENIE

Przypomnienie dzieciom sposobu poruszania się po wzniesieniu na terenie ogrodu przedszkolnego. Zapoznanie z właściwościami fizycznymi śniegu i lodu. Rozmowa na temat bezpiecznego wykorzystania jabłuszek do zjeżdżania.

PRZEBIEG ZABAWY:

Dzieci uczestniczą w zestawie zabaw przygotowanym przez nauczyciela.

 1. Poruszając się po śniegu tworzą ślady tzw traktor w różnych kierunkach.
 2. Wykonują skoki obunóż jeden za drugim, próbując trafić swoimi butami w ślady kolegi.
 3. Kładąc się na śniegu, machają rękoma góra-dół , aby stworzyć „orzełki”.
 4. Uczestniczą w bitwie na śnieżki w dwóch obozach po kilkoro dzieci.
 5. Zjeżdżają z górki na jabłuszkach zachowując bezpieczną odległość między sobą.
 6. Biorą czynny udział w zabawie „Kto mnie złapie?”. Dzieci siedzą w kole na jabłuszkach. Jedno z nich chodzi po obwodzie koła. W pewnym momencie dotyka czapki dziecka i zaczyna biec wokół wszystkich dzieci. Przedszkolak, które do tej pory siedział wstaje i je goni. Do momentu aż usiądzie na jabłuszku, które zostało zwolnione.

GRUPY WAKACYJNE „Tygryski” i „Kotki”

„Tygrysy i Koty w wodzie”

CELE:

– wdrażanie dzieci do bezpiecznej zabawy w wodzie

czerpanie wielkiej przyjemności z zabawy w wodzie

– rozwijanie motoryki dużej i małej

POMOCE:

– basenik z wodą, dynamiczna muzyka

WPROWADZENIE:

Przed zabawą muszą zostać zawarte zasady, których dzieci będą przestrzegać podczas kąpieli. Ćwiczenia i zabawy w wodzie powinny się odbywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych pod opieką osoby dorosłej.  Należy zapewnić poczucie bezpieczeństwa w miłej i życzliwej atmosferze.

PRZEBIEG ZABAWY:

Ćwiczenia w wodzie do rytmu muzyki według poleceń nauczyciela to świetna zabawa oraz trening wzmacniający mięśnie. Gimnastyka wodna usprawnia też przemianę materii i przyśpiesza usuwanie toksyn z organizmu. Woda zapewnia również ciału doskonały masaż.

„Kolorowy zawrót głowy”

CELE:

– rozwijanie skupienia uwagi

– kształtowanie współpracy z współćwiczącymi i umiejętności integrowania się

POMOCE:

– chusta Klanza, piłeczki

WPROWADZENIE:

Bajeczna, duża kolorowa chusta, przyciąga wzrok, wzbudza zainteresowanie i ciekawość. Dzięki chuście można lepiej się poznać lub przeżyć niezwykłą podróż w świat wyobraźni, gdy staje się ona morzem lub balonem.

PRZEBIEG ZABAWY:

„Bieganie z chustą” –  uczestnicy trzymają chustę za uchwyty i biegając po obwodzie koła, na przemian podnoszą ją i opuszczają (prowadzący w czasie zabawę może wydawać komendy – góra, dół)

„Piłki w górę” – uczestniczy trzymają chustę za uchwyty. Na jej środku leżą piłki. Równocześnie wszyscy podnoszą chustę do góry, po czym energicznie ją opuszczają. Piłki zostają wystrzelone w górę.

„Sztorm” – na chustę wrzucały lekkie przedmioty np. kolorowe piłeczki. Podczas wachlowania nie mogą one spaść z chusty.

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.