RSS

STATUT

Zmiany w statucie przedszkola,

dokument dostępny w formacie pdf: statut 2013

*********************

Dokument dostępny w formacie pdf: Statut Przedszkola nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi

treść dokumentu:

STATUT PRZEDSZKOLA NR 48 z Oddziałami Integracyjnymi w ZABRZU

opracowany na podstawie:

1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 z 2004 poz. 2572   z póź. zmianami).

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z 2001r z póź.zm..)

3. Uchwały nr LVII/743/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie likwidacji zakładów budżetowych-przedszkoli publicznych oraz Miejskiej Bursy Szkolnej prowadzonych przez Miasto Zabrze, w celu przekształcenia ich w jednostki budżetowe;

4. Uchwały nr XII/117/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 04 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Miasto Zabrze.

5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach (Dz.U. Nr 228, poz.1489);

6. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U. Nr 228, poz. 1490);

7. Rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu   z   dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz.U. nr 36 poz.155 z póź.zm)

8. Rozporządzenie MENiS z 31 grudnia 2002 r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Dz.U. Nr 6 poz.69 z 2003 roku z póź.zm.

9. Rozporządzenia MENiS z dnia 19 lutego 2002 r w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej    i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.(Dz. U. Nr 23, poz 225 z póź.zm) – Dz. U. z 2010 r. Nr 156 , poz.1047- ostatnia zmiana

10. Zarządzenie Prezydenta Miasta Zabrze Nr  Nr 164/WO/2012 z dnia 02.03.2012 r. w sprawie wprowadzenia scentralizowanej elektronicznej rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Zabrze oraz określenia wzorów formularzy obowiązujących w procesie rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Zabrze.

11. Uchwała Nr XIX/234/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w formie zajęć dodatkowych wykraczających ponad bezpłatną realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Zabrze.

12. Uchwała Nr VIII/85/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze.

13. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. M.P. z 1997 r. Nr 50 poz.475

14. DEKLARACJA Z SALAMANKI oraz wytyczne dla działań w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych przyjęte przez ŚWIATOWĄ KONFERENCJĘ DOTYCZĄCĄ SPECJALNYCH POTRZEB EDUKACYJNYCH: DOSTĘP I JAKOŚĆ Salamanka, Hiszpania 7-10 czerwca 1994 r.UNESCO 1994

15. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkól (Dz. Nr 4, poz. 17 z 2009r .)

16. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232 oraz z 2009r. zpóź.zm.).

17. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. Nr 175 poz. 1086).

18. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 czerwca 2009r.   w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89, poz. 730 z 2009r. ).

19. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie  (Dz.U. z 2010 r. nr 127, poz.857 z póź.zm.)- art.13a

20. Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw , dyplomów państwowych i innych druków szkolnych ( Dz.U. Nr 97 , poz.624)

21. Rozporządzenie MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach , szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 229, poz.1487z 2010)

22. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci Dz.U.nr 23 poz.133

23. Zarządzenia nr 716/WO/2011 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie upoważnienia dyrektorów przedszkoli prowadzonych przez Miasto Zabrze do udzielania zwolnień rodzicom z całości lub części opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu.

24. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. z 2005 r. Nr 180 poz.1493)

Postanowienia ogólne

§1

 1. Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi zwane dalej „przedszkolem” jest przedszkolem publicznym.
 2. Nazwa używana przez przedszkole brzmi:

Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi
w Zabrzu

3. Siedziba przedszkola mieści się w Zabrzu przy ul.Kotarbińskiego 16.
4. Przedszkole jest jednostką budżetową.
5. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miejska Zabrze.
6. Przedszkole używa pieczęci:

PRZEDSZKOLE nr 48
z Oddziałami Integracyjnymi
41-819 Zabrze ul.Kotarbińskiego 16
NIP: 648-27-40-660  REGON 241768496;

7. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Śląski Kurator Oświaty.

 §2

Cele i zadania przedszkola

1.Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcąca zapewniając dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

2.Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz z aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z  podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

3.Celem przedszkola jest:
1)      wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
2)      budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
3)   kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
4)   rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
5)   stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
6)   troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
7)   budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
8)   wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
9)   kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
10)    zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
11)    objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im atmosfery akceptacji i bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego ich rozwoju;
12)    stworzenie dzieciom niepełnosprawnym takich warunków, aby mogły włączyć się w grupę rówieśniczą na zasadzie równości praw i obowiązków i aby niepełnosprawność nie decydowała o ich powodzeniu w kontaktach z rówieśnikami;
13)    organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, wspieranie rozwoju dzieci niepełnosprawnych poprzez umożliwienie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych.

4.Do zadań przedszkola należy:
1) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;
2) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku;
3) wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
4) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
5) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci-poprzez prowadzenie zajęć rozwijających sprawność fizyczną dzieci poprzez zapewnienie udziału w zajęciach ruchowych, grach i zabawach;
6) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
7) wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem;
8) wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec;
9) wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne;
10) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;
11) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;
12) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
13) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;
14) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;
15) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

5. W czasie zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci odpowiedzialny jest nauczyciel lub nauczyciele w grupie integracyjnej, któremu dyrektor powierzył prowadzenie oddziału w godzinach określonych harmonogramem.
1) W grupie młodszej – w okresie adaptacyjnym pomoc nauczyciela w większym stopniu niż w innych miesiącach sprawuje opiekę nad dziećmi młodszymi. W przypadku grup starszych – w czasie pobytu dzieci w przedszkolu pomoc nauczyciela pomaga dzieciom w czynnościach samoobsługowych w ciągu całego dnia;
2) Podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy dzieci z poszczególnych grup, odbywają się na wyznaczonych terenach ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci. Do obowiązków wyznaczonych pracowników obsługi należy codzienna kontrola bezpieczeństwa terenu i stanu technicznego urządzeń. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek zagrożenia pracownik winien usunąć istniejące zagrożenie, ewentualnie zabezpieczyć teren, a w razie niemożności usunięcia zagrożenia zgłosić dyrektorowi placówki który podejmie stosowne decyzje.
3) W trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczycielki oraz dodatkowo na każde 15 dzieci jedna osoba dorosła.

6.Rodziców zobowiązuje się do współdziałania z nauczycielem,  dyrektorem i pozostałymi pracownikami przedszkola w celu zapewnienia dzieciom  bezpiecznego pobytu w przedszkolu  poprzez:
1.    informowanie nauczyciela o aktualnym stanie zdrowia dziecka, a szczególnie o chorobach, niedyspozycjach zagrażających zdrowiu i życiu  dziecka,
2.  stosowanie się do zasad przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola tj.:
a) osobiste przekazanie dziecka w szatni  przez rodzica lub opiekuna pracownikowi przedszkola,
b) pisemne upoważnienie przez rodziców innych osób pełnoletnich do odbioru dziecka,
c) osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka są zobowiązane do okazania dokumentu tożsamości,
3. współdziałanie z nauczycielem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych domu i przedszkola w zakresie wdrażania u dzieci „bezpiecznych” zachowań.

7.Zajęcia dodatkowe organizuje się na wniosek rodziców z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.
7.1.  W czasie zajęć dodatkowych typu: religia opiekę nad dziećmi sprawuje osoba prowadząca te zajęcia. Osoba ta ponosi pełną odpowiedzialność za życie i zdrowie dzieci. Jest ona odpowiedzialna również za odbieranie i przyprowadzanie dzieci do nauczyciela, sprawującego opiekę nad grupą, do której należą.

8. Przedszkole stwarza możliwość ubezpieczenia dzieci i pracowników placówki.

9.W przedszkolu nauczyciel , nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich, jedynie wynikające z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej lub za zgodą nauczyciela.

10.W przypadku kiedy dziecko jest nie odebrane w czasie określonych godzin pracy przedszkola, Rodzic pokrywa koszty nadgodziny nauczyciela, który sprawuje opiekę w danym dniu nad dzieckiem i koszty nadgodziny personelu  obsługowego.
10.1. W szczególnych przypadkach może nastąpić wszczęcie procedury prawnej, zostanie poinformowany najbliższy Komisariat Policji.

 Organy Przedszkola

 §3

 1. Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z późn. zm. organami przedszkola są:

 1. Dyrektor
 2. Rada Pedagogiczna
 3. Rada Rodziców

2. Dyrektor przedszkola organizuje pracę placówki i kieruje jej pracownikami

2.1.  Dyrektor placówki w szczególności:
a) kieruje działalnością placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
b) sprawuje nadzór pedagogiczny,
c) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
d) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
e) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki,
f) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
g)sprawuje nadzór pedagogiczny wg odrębnych przepisów
h)organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną na placówce.

2.2.   Dyrektor przedszkola może, w drodze decyzji skreślić dziecko z listy wychowanków , na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, w przypadkach określonych w dalszej części statutu placówki . Dzieci objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym do szkoły nie można skreślić z listy wychowanków, jedynie dyrektor może ograniczyć zakres korzystania z oferty przedszkola typu wyżywienie dziecka, opieka powyżej 5 godzin.

2.3.  Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników placówki,
b)zatrudniania wolantariuszy;
c) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom placówki,
d) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady placówki, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.

2.4.  Dyrektor placówki  jest Przewodniczącym Rady Pedagogicznej, a w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i rodzicami .

2.5.  Dyrektor placówki wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego placówkę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

2.6.  Dyrektor przedszkola współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.

2.7. W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go wicedyrektor wybrany przez radę pedagogiczną zgodnie z jej kompetencjami.

2.8.Dyrektor , za zgodą organu prowadzącego , może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli:
a)  temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15 ºC lub jest niższa,
b)  wystąpiły na danym terenie zdarzenia , które mogą zagrozić zdrowiu dzieci.

2.9.Dyrektor przeciwdziała przemocy w rodzinie zgodnie z procedurą Niebieskiej Karty współpracując z Miejskim Zespołem Interdyscyplinarnym.

3. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem placówki w zakresie realizacji jej statutowych działań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.

 1. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.
 2. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich.
 3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
 4. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym półroczu, po zakończeniu rocznych zajęć oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny z inicjatywy przewodniczącego, rady placówki, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
 5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
 6. Dyrektor placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności placówki
 7. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 8. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
  a)  przygotowanie projektu statutu przedszkola lub jego zmian,
  b) zatwierdzanie planów pracy placówki,
  c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w placówce,
  d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki z uwzględnieniem wewnątrzprzedszkolnego doskonalenia nauczycieli, podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
  e)ustalenie zestawu programów wychowania przedszkolnego, zestawu podręczników  po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.
 9. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  a) organizację pracy szkoły lub placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć w oddziałach przedszkolnych oraz innych zajęć specjalistycznych i w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
  b) projekt planu finansowego szkoły lub placówki,
  c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
  d) propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych.
  e)  programy autorskie nauczycieli pracujących w przedszkolu,
  f)   powierzenie stanowiska dyrektora przedszkola,
  g)powierzenie stanowiska wicedyrektora przedszkola,
  h)  przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola.
  i)pracę dyrektora ubiegającego się o ocenę pracy,

10.Rada Pedagogiczna wyraża wolę poprzez:
1) wniosek w sprawie  o odwołanie dyrektora lub innej osoby ze stanowiska kierowniczego,
2) wniosek w sprawie nadania imienia,
3) wniosek w sprawie o ustalenie ramowego rozkładu w przedszkolu.

11.Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu placówki albo jego zmiany.

12.Rada Pedagogiczna wybiera poprzez głosowanie jednego kandydata do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.

13.Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

14.Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników placówki.

4. Radę Rodziców stanowi reprezentacja rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, po jednym przedstawicielu rad oddziałów, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym.
1. Rada rodziców uchwala wewnętrzna strukturę i tryb pracy rady, regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem placówki.
2.. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora placówki z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola
3. Do kompetencji rady rodziców należy:
a)      opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.
b)      opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

5. Organy przedszkola współdziałając ze sobą:

 1. dają każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania   decyzji w ramach swoich kompetencji określanych ustawą i zawartych szczegółowo w Statucie Przedszkola, zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy sobą.,
 2.  Organy przedszkola współdziałają ze sobą na zasadach partnerstwa, przestrzegając prawo oświatowe i nie ingerując w swoje kompetencje. Bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami zapewnia dyrektor przedszkola poprzez: korespondencję, zebrania, narady, zeszyt zarządzeń, tablicę ogłoszeń dla rodziców, tablicę informacyjną dla nauczycieli, Biuletyn Informacji Publicznej oraz stronę internetową.
 3. Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom oraz podnoszenie poziomu pracy placówki.
 4. Spory pomiędzy organami przedszkola są rozpatrywane na terenie placówki. Pierwszą instancją do rozstrzygania sporów jest dyrektor przedszkola.

Spory roztrzygane są w drodze:
a)negocjacji i mediacji przy współudziale wszystkich oponentów,
b) po wyczerpaniu wszelkich możliwych środków negocjacji, ostateczny głos w rozwiązywaniu sporów ma dyrektor placówki, uwzględniając zakres kompetencji tych organów.

Organizacja Przedszkola

 §4

 1.      Przedszkole prowadzi oddziały ogólnodostępne,  integracyjne i specjalne.

 1.1. Oddziały specjalne prowadzone są dla dzieci dla z niepełnosprawnością sprzężoną, autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i   liczą od 2 do 4 dzieci.

1.2. Dzieci w oddziałach integracyjnych są objęte kształceniem specjalnym od początku roku kalendarzowego w którym kończą 3 lata do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym kończą 7 lat,  a od 01.09.2014 roku, 6 lat,  z następującymi niepełnosprawnościami:
1)   niesłyszące
2)   słabosłyszące
3)   niewidome
4)   słabowidzące
5)   z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
8)   z autyzmem, w tym z  zespołem Aspergera
9)   z niepełnosprawnościami sprzężonymi

1.3. Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko dziecko kończy 3 lata , do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym , w którym dziecko kończy 7 lat a od 01.09.2012 6 lat.

1.4.W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku kalendarzowego , w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym , w którym dziecko kończy 10 lat. Od 01.09.2014 r. w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,  wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

1.5.W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone.

 §5

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

2. Liczba dzieci w oddziale ogólnodostępnym nie może przekraczać 25, z zastrzeżeniem ust. 3.

3.Liczba dzieci w oddziałach integracyjnych  powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych.

4.Przedszkole organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla dzieci do 3 roku życia przy udziale  rodzica dziecka (prawnego opiekuna);
4.1.dla dziecka, które ukończyło 3 rok życia zajęcia mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci z udziałem ich rodzin;
4.2.każde dziecko jest konsultowane przez zespół specjalistów. Wizyta u każdego ze specjalistów skutkuje diagnozą wstępną oraz wdrożeniem odpowiedniego typu terapii.
4.3.Formy te organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin miesięcznie  w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.
4.4.Z dziećmi jak i z rodzicami przeprowadzana jest terapia według indywidualnie opracowanego programu wczesnego wspomagania rozwoju, uwzględniającego wszystkie problemy rozwojowe dziecka.
4.5.Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym. Miejsce prowadzenia zajęć ustala dyrektor w uzgodnieniu z rodzicami ( prawnymi opiekunami ) dziecka.
4.6.Grupa prowadzona jest przez jednego bądź  dwóch specjalistów.

5.Wielospecjalistyczna, kompleksowa pomoc obejmuje dzieci w wieku od 1 roku życia do chwili rozpoczęcia nauki w szkole, które są:
a)      zagrożone nieprawidłowym rozwojem dzieci z grupy wysokiego ryzyka
b)      opóźnione w rozwoju psychoruchowym lub niepełnosprawne intelektualnie lub/ z niepełnosprawnością sprzężoną w przebiegu różnych jednostek chorobowych:
–          wrodzonych wad rozwojowych układu nerwowego
–          zespołów chorobowych uwarunkowanych genetycznie w tym z aberacjami chromosowymi
–          chorób metabolicznych układu nerwowego
–          jednostek chorobowych, gdzie głównym objawem jest niepełnosprawność intelektualna
–          jednostek chorobowych, gdzie głównym objawem jest niepełnosprawność intelektualna bez ustalonej etiologii
–          jednostek chorobowych, gdzie głównym objawem są dysfunkcje aparatu nerwowego
–          zespołów padaczkowych
–          innych jednostek chorobowych wpływających na nieprawidłowy rozwój psychofizyczny
–          wielorakie niepełnosprawności tzn. niepełnosprawność intelektualna ze sprzężoną niepełnosprawnością w zakresie słuchu, wzroku, ruchu itp.
c)      z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym bez ustalonej etiologii
d)     niewidome lub słabo widzące
e)      niesłyszące lub słabo słyszące
f)       wielorako niepełnosprawne .

6. Wszyscy rodzice i opiekunowie otrzymują szczegółowy instruktaż dotyczący stymulacji rozwoju dziecka; prawidłowej pielęgnacji;rozwiązywania problemów wychowawczych.

7. We wskazanych przypadkach stosuje się  różne formy wspierania rodzin w zależności od potrzeb.

 §6

1.Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, zwane indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym organizuje się na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

2.Dyrektor organizuje indywidualne przygotowanie przedszkolne w sposób zapewniający realizację zaleceń oraz form pomocy psychologiczno-pedagogicznych określonych w orzeczeniu.

3.Zajęcia są prowadzone przez jednego nauczyciela.

4.W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się treści wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

5.Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanych bezpośrednio z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin.

6.Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizuje się w ciągu co najmniej 2 dni.

§7

Dziecko niepełnosprawne przyjęte do przedszkola otrzymuje legitymację przedszkolną.

 §8

8.1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz na rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających w szczególności:
1)   z niepełnosprawności;
2)   z niedostosowania społecznego;
3)   z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4)   ze szczególnych uzdolnień;
5)   ze specyficznych trudności w uczeniu się;
6)   z zaburzeń komunikacji językowej;
7)   z choroby przewlekłej;
8)   z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
9)   z niepowodzeń edukacyjnych;
10)  z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;
11)  z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

8.2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.

8.3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolna i nieodpłatna.

8. 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.

8.5. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi oraz specjaliści.

8.6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
1)   rodzicami uczniów;
2)   poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
3)   placówkami doskonalenia nauczycieli;
4)   innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
5)   organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

8.7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:
1. rodzica dziecka;
2.   nauczyciela lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z dzieckiem;
3.  poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
4.    pomocy nauczyciela.

8.8.W przedszkolu i placówce pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana dzieciom w formie:
1)   zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
2)   porad i konsultacji.

8.9. W przedszkolu, szkole i placówce pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

8.10. Nauczyciele oraz specjaliści w przedszkolu prowadzą działania pedagogiczne mające na celu:
1)   rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, w tym u dzieci szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, w tym: obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna),
2)   rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, w tym dzieci szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień dzieci.

8.11. W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora przedszkola.

8.12. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku w przedszkolu jest zadaniem zespołu składającego się z nauczycieli oraz specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem, zwanego dalej „zespołem”.

8.13. Zespół tworzy dyrektor przedszkola.

 §9

 1.Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu:
1)      opracowanego samodzielnie przez nauczyciela,
2)      opracowanego we współpracy z innymi nauczycielami,
3)      opracowanego przez innego autora (autorów),
4)      opracowanego przez innego autora (autorów) z dokonanymi przez siebie modyfikacjami

2. Wybór programu określają odrębne przepisy – art.22 a ustawy o systemie oświaty.
1)       nauczyciel przedstawia program wychowania przedszkolnego dyrektorowi, który po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku,
2)       dopuszczone programy automatycznie tworzą   zestaw programów wychowania przedszkolnego.

3.W oddziałach integracyjnych , specjalnych nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne oraz nauczyciele z dodatkowymi kwalifikacjami opracowują dla każdego dziecka i realizują indywidualne programy edukacyjne, edukacyjno-terapeutyczne uwzględniające  realizację programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do  indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych danego dziecka, z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej.

4.Godzina zajęć w przedszkolu wynosi 60 minut.

5.Czas trwanie zajęć prowadzonych dodatkowo, religii i zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych, kółek zainteresowań powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

 • z dziećmi w wieku 3—4 lat — około 15 minut,
 • z dziećmi w wieku 5—6 lat — około 30 minut.

6. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają  odrębne przepisy.

§10

 1.Przedszkole Nr 48 z Oddziałami integracyjnymi w Zabrzu jest placówką wielooddziałową.

§11

1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w oddziałach ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola.

2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:
1.  czas pracy poszczególnych oddziałów,
2.  liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
3.ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym tygodniowy wymiar godzin pedagogicznych zgodny z art. 42.3 Karty Nauczyciela i uchwałą Rady Miejskiej w Zabrzu.

§12

1.  Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów), oraz potrzeb i zainteresowań dzieci.

2.  Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

3. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo- dydaktyczną i opiekuńczą z dziećmi opracowując plan pracy i ponosi odpowiedzialność za jej jakość.. Zaplanowaną tematykę wprowadza w dowolnym czasie w ciągu dnia, kilku dni, tygodnia, miesiąca podczas zajęć z całą grupą, z małymi zespołami powstającymi spontanicznie z inicjatywy dzieci lub w zespołach dobieranych przez nauczyciela, zgodnie z założonym celem działania oraz w zajęciach indywidualnych.

3.1.W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:
a) co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);
b)co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);
c)najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;
d)pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

4.W oddziałach specjalnych, integracyjnych, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka nauczyciele i specjaliści pracujący z dziećmi niepełnosprawnymi opracowują i modyfikują indywidualne programy edukacyjne, edukacyjno-terapeutyczne określające zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz rodzaj zajęć rewalidacyjnych lub socjoterapeutycznych, prowadzonych z dzieckiem, zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi i możliwościami psychofizycznymi.

5. Przedszkole zapewnia dzieciom z orzeczeniami do kształcenia specjalnego w grupach integracyjnych specjalnych: realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,odpowiednie warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, zajęcia specjalistyczne,zajęcia rewalidacyjne, integrację ze środowiskiem rówieśniczym, pomoc rodzicom dzieci niepełnosprawnych w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu ich rozwoju, a w grupach integracyjnych także przygotowanie dzieci do samodzielności w życiu dorosłym.

§13

1. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku. Dzienny czas pracy przedszkola ustalany jest z organem prowadzącym na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb środowiska.

2. Dzienny czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola, w tym czas przeznaczony na realizację bezpłatnie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godzin dziennie. Dzienny czas pracy, w tym 5 godzin dziennie na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady pedagogicznej. Przedszkole zapewnia dziecku bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wymiarze pięciu godzin dziennie w czasie określonym przez Dyrektora Przedszkola w arkuszu organizacyjnym Przedszkola to jest od godz.7.30 do godz.12.30.

3. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok, a terminy przerw w pracy przedszkola ustalane są z organem prowadzącym i zatwierdzone są w arkuszu organizacji pracy przedszkola na dany rok szkolny na wniosek dyrektora.
1) Dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego przyjmowane są do przedszkola w okresie wakacyjnym , na podstawie zgłoszeń do dnia 31 maja każdego roku u dyrektora przedszkola oraz na podstawie : Aktualnego orzeczenia do kształcenia specjalnego; Karty zapisu do przedszkola, Umowy w sprawie korzystania z publicznego przedszkola w okresie wakacyjnym;
2) Organizacja pracy przedszkola w okresie wakacyjnym jest ustalana przez dyrektora przedszkola na dany rok szkolny do 31 maja każdego roku .

4. W przypadku dużej absencji dzieci organizacja pracy przedszkola może okresowo ulec zmianie  -z powodu zmniejszonej frekwencji dzieci (ferie zimowe, przerwy świąteczne, absencja chorobowa, przy schodzeniu i rozchodzeniu się dzieci) stosuje się łączenie grup.

5. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z posiłków w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju dzieci. Dyrektor Przedszkola Nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu, w porozumieniu z organem prowadzącym, ustala zasady korzystania ze stołówki.
1) Regulamin korzystania ze stołówki określa zasady odpłatności oraz warunki korzystania przez dzieci i pracowników przedszkola z posiłków wydawanych w stołówce.
2) Dyrektor przedszkola dokonuje zmian w Regulaminie, w formie aneksu, po uprzednim uzyskaniu akceptacji organu prowadzącego.
3) Wszelkie zmiany wprowadzane w regulaminie podane są do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń.

6. Do korzystania z posiłków w stołówce uprawnieni są:
1)      dzieci uczęszczające do Przedszkola Nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi;
2)      dzieci, których dożywianie refunduje MOPR w Zabrzu na podstawie decyzji lub inni sponsorzy,
3)      w miarę możliwości organizacyjnych przedszkola, za zgodą dyrektora, z posiłków w stołówce mogą korzystać pracownicy przedszkola oraz inne osoby współpracujące z przedszkolem w ramach programów, w tym międzynarodowych .

7.Na posiłki wydawane przez kuchnię w ramach funkcjonującej stołówki składają się:
1) śniadanie, obiad i podwieczorek dla dzieci przedszkolnych,
2) obiady dla pracowników przedszkola.

8.Dziecko może korzystać z 1, 2 lub 3 trzech posiłków w zależności od deklaracji jego rodziców w czasie jego pobytu w przedszkolu. W związku z powyższym opłata za wyżywienie wynosi:
3 posiłki 100 % – całodzienna stawka żywieniowa,
2 posiłki 80 % – śniadanie +obiad,
2 posiłki 70 % – podwieczorek + obiad
1 posiłek 50 % – obiad,
1 posiłek 30% – śniadanie
1 posiłek 20 % podwieczorek.

9.Koszty produktów do sporządzania posiłków w wysokości faktycznych kosztów zużytego surowca zgodnie z normami żywieniowymi ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

10.Wysokość opłaty o której mowa w pkt. 8 proponuje dyrektor na wniosek intendenta na podstawie norm żywieniowych dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz cen rynkowych artykułów spożywczych .

11.Rodzice informowani są o wysokości stawki na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym.

12.Wysokość stawki może ulec zmianie w trakcie roku szkolnego, w związku ze znacznymi zmianami rynkowych cen żywności, o czym rodzice i organ prowadzący zostaną powiadomieni z miesięcznym wyprzedzeniem na tablicy ogłoszeń.

13.Rodzice dzieci ponoszą odpłatność za posiłki obejmującą koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków /tzw. wsad do kotła/.

14.  Dyrektor przedszkola na podstawie zarządzenia prezydenta  może udzielić zwolnień z całości lub części opłat za korzystanie przez dziecko z posiłków wydawanych w stołówce:
1)     w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny dziecka;
2)     w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

15. Pracownicy przedszkola, w której funkcjonuje stołówka korzystający z posiłków pokrywają  koszt przygotowania posiłku .

16. Wymienione wyżej należności za wyżywienie należy wpłacać na konto przedszkola w terminie do 5-go każdego miesiąca kalendarzowego.

17. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, rodzice nie ponoszą opłaty za wyżywienie dziecka w danym dniu. Nadpłata przechodzi do odpisu na następny miesiąc.

19.  Naliczanie opłat dokonywane jest zgodnie z frekwencją w dzienniku zajęć prowadzonej przez nauczycielki poszczególnych grup wiekowych

20. Posiłki wydawane są w godzinach:
a) śniadanie 8:30
b) obiad 11:30
c) podwieczorek 14:30

21. Dzieci spożywają posiłki zgodnie z obowiązującym w placówce ramowym rozkładem dnia w każdej grupie wiekowej.

22. Intendentka w uzgodnieniu z kucharką oraz po akceptacji dyrektora przedszkola, ustala jadłospis dla dzieci, który jest wywieszany na tablicy informacyjnej dla rodziców i na stronie internetowej.

23. Obsługę administracyjną funkcjonowania stołówek zapewnia dyrektor przedszkola.

24. Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie żywienia w placówce ponosi intendentka.

25. Przedszkole na wniosek rodzica ,odpłatnie zapewnia dziecku opiekę poza bezpłatnymi godzinami przeznaczonymi na realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego.

26. Opłata za godzinę świadczeń realizowanych poza pięcioma godzinami bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki jest pobierana zgodnie z Uchwałą Nr XII/117/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 4 lipca 2011 r. (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2011 r.  Nr 163, poz. 3048) i z zadeklarowanym przez Rodziców/opiekunów prawnych czasem pobytu dziecka w Przedszkolu. Opłata ta nie dotyczy zajęć z religii, zajęć organizowanych w ramach zajęć specjalistycznych pomocy psychologiczno – pedagogicznej, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i rodziny, zajęć rewalidacyjnych, dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego korzystających z przewozu zapewnianego przez Miasto Zabrze oraz zajęć organizowanych przez inne podmioty.

27. Za najniższą jednostkę rozliczeniową czasu pobytu dziecka w Przedszkolu poza godzinami, o których mowa w ust. 1 przyjmuje się 30 minut.

28. Zasady korzystania z wyżywienia i pobierania opłat za nie, oraz za zapewnienie dziecku opieki poza godzinami przeznaczonymi na realizację bezpłatnie podstawy programowej wychowania przedszkolnego określa Dyrektor przedszkola w umowie.

Pracownicy przedszkola

§14

1.      W przedszkolu zatrudnia się  nauczycieli , pielęgniarkę oraz pracowników administracji i obsługi.

2.      Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za  zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci min.:
1)    organizuje zajęcia, zabawy zgodnie z zasadami BHP, oraz potrzebami psycho-  fizycznymi dziecka (zmienność ruchu, wytrzymałość fizyczna),
2)     wprowadza  umowy i zasady bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach (w sali, w łazience, w trakcie zabaw ruchowych w sali i w ogrodzie, na spacerach, wycieczkach, w trakcie posiłków), a szczególnie nie oddalania się od grupy, nie wychodzenia z sali bez pozwolenia i wiedzy nauczyciela,
3)     uczy przewidywania konsekwencji, wyrabia u dzieci samodyscyplinę,
4)   dba o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci ze szczególnym uwzględnieniem godzin w momencie rozchodzenie się dzieci, funkcjonowania grup łączonych,  w momencie łączenia grup, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem,
5)  nie pozostawiania powierzonej mu grupy dzieci bez opieki innego nauczyciela,
6)   współdziała z całym personelem przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu.
7)      informuje rodziców o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu, w grupie (kontrakty).
8) W ramach zajęć wychowania przedszkolnego nauczyciel rozwija wiedzę i umiejętności dziecka uwzględniając jego potrzeby rozwojowe.

3. Nauczyciele realizują zadania dotyczące wychowania, dydaktyki i opieki z uwzględnieniem:
1) planowania pracy z dziećmi oraz jej dokumentowania,
2) sposobu prowadzenia obserwacji dzieci i jej dokumentowania tj.na arkuszach opracowanych indywidualnie do potrzeb grupy dzieci przez nauczycielki prowadzi się 3 razy w roku obserwację. Wnioski z obserwacji wykorzystuje się do planowania pracy indywidualnej z dziećmi oraz miesięcznego planowania działań w grupie. Dla dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego opracowują nauczycielki wraz ze specjalistami diagnozę psychopedagogiczną. Wyniki obserwacji wykorzystuje się do opracowania Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych .
3) współpracy  między poszczególnymi oddziałami i nauczycielami,
4) przydziałów zadań dodatkowych  –  według zainteresowań, zdolności  poszczególnych nauczycieli,
5) innych zadań nauczycieli  uwzględnionych  w § 15 statutu.

4.Podstawowym zadaniem pracowników administracyjno-obsługowych jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

5.  Za efekty pracy opiekuńczo – wychowawczej współodpowiedzialny jest –  poprzez pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed ćwiczeniami gimnastycznymi i wyjściem na dwór i innych sytuacjach tego wymagających,  opiekę w czasie spacerów i wycieczek,  udział w przygotowaniu pomocy do zajęć i w dekorowaniu sali, pomoc w innych sytuacjach tego wymagających – zatrudniony personel obsługowy.

6. Personel obsługowy jest współodpowiedzialny za efekty pracy opiekuńczo – wychowawczej nad dziećmi poprzez:
1)        pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed ćwiczeniami gimnastycznymi i wyjściem na dwór,
2)        opiekę w czasie spacerów i wycieczek,
3)        pomoc przy myciu rąk, korzystaniu z toalety,
4)        udział w przygotowaniu pomocy do zajęć,
5)        pomoc przy dzieciach w innych sytuacjach tego wymagających.

7. Personel obsługowy wspomaga nauczycieli i współdziała z nimi w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu,
1)       nadzoruje, kontroluje i zgłasza wszelkie nieprawidłowości  w działaniu urządzeń i wyposażeniu przedszkola;
2)       wspomaga nauczyciela (zgodnie z przydziałem zadań na dany rok) w opiece nad dziećmi w sali, w łazience, na dworze, spacerze, wycieczce i  w innych sytuacjach;
3)       nadzoruje i kontroluje w szatni schodzenie się dzieci do przedszkola i rozchodzenie do domu, wydaje dzieci tylko osobom upoważnionym do odbioru dziecka z przedszkola.

8. Pielęgniarka w przedszkolu planuje i realizuje opiekę pielęgnacyjną nad dziećmi na terenie przedszkola w zakresie:
1.   promocji zdrowia
2. profilaktyki chorób
3.świadczeń diagnostycznych
4.świadczeń pielęgnacyjnych,
5.świadczeń pielęgnacyjno-leczniczych

9. W realizacji świadczeń zdrowotnych pielęgniarka w przedszkolu współpracuje z:
1.rodzicami i/lub opiekunami dzieci
2.dyrektorem przedszkola, nauczycielami
3.lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej/rodzinnym
4. innymi świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami zdrowotnymi podopiecznych
5. przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia dzieci
6.powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną

 §15

 1.Dyrektor przedszkola zatrudnia wicedyrektora, który odpowiada za:
1)      Nadzór pedagogiczny w przedszkolu.
2)      Prowadzenie spraw kadrowych pracowników.
3)      Współpracę z Radą Pedagogiczną, rodzicami i środowiskiem.

2. Dyrektor Przedszkola za zgodą organu prowadzącego, może utworzyć inne stanowiska kierownicze.

§ 16

 1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.
1.1.W oddziałach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dyrektor wspólnie ze specjalistami ustala harmonogram zajęć rewalidacyjnych w zależności od potrzeb psychofizycznych dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin.

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest, by nauczycielka prowadziła swój oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu zgodnie z organizacją pracy przedszkola.

 § 17

 1.W oddziałach integracyjnych zatrudnia się dodatkowo nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne (psycholog, logopeda, rehabilitant, tyflopedagog, surdopedagog) w zależności od potrzeb placówki.

2. W oddziałach specjalnych dla dzieci z  autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi zatrudnia się pomoc nauczyciela.

§ 18

1. Nauczyciel współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale, i uzyskuje informacje dotyczące dziecka, jego zachowania i rozwoju, w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – edukacyjnych.

2.Nauczyciele i specjaliści:
2.1.udzielają pomocy rodzicom (prawnym opiekunom) dzieci niepełnosprawnych w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu ich rozwoju;
2.2.przygotowują i prowadzą zajęcia rewalidacyjne typu:
a)      zajęcia psychedukacyjne;
b)      zajęcia fizykoterapeutyczne, gimnastyki korekcyjnej
c)      logopedyczne
d)     surdologopedyczne
e)      kinezyterapeutyczne
f)       terapia widzenia
g)      rytmikoterapia
h)      terapia stymulacji sensorycznej; terapia integracji sensorycznej
i)        terapia zajęciowa
j)        dogoterapia;
k)      arteterapia
l)        bajkoterapia
2.3.prowadzą lub organizują różnego rodzaju formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dziecka i jego rodziny.

3. Nauczyciel opiekujący się grupą przekazuje informacje dotyczące dziecka , jego zachowania i rozwoju poprzez:

 1. organizowanie zebrań grupowych nie rzadziej niż trzy razy w roku;
 2. organizowanie indywidualnych spotkań z rodzicami, w celu wymiany bieżących informacji o dziecku, oraz dyskusji na tematy wychowawcze, z uwzględnieniem bezpieczeństwa dziecka,
 3. przeprowadzanie wywiadów, rozmów itp. W celu gromadzenia potrzebnych informacji o rodzinie;
 4. uczestnictwo rodziców w zajęciach otwartych , wycieczkach, uroczystościach;
 5. gazetki dla rodziców o tematyce pedagogicznej;
 6. informowanie rodziców na tematy bieżącego życia w przedszkolu;
 7. systematyczne eksponowanie prac dzieci.

4.Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków, nauczyciel przeciwdziała przemocy w rodzinie zgodnie z procedurą Niebieskiej Karty współpracując z Miejskim Zespołem Interdyscyplinarnym.

5.Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci i ich zdolności zainteresowania, dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy.

6.  Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń.
6.1. Co najmniej jedną piątą (w przypadku dzieci młodszych – jedną czwarta ) codziennych zajęć, zgodnie z zasadami higieny i potrzebami zdrowotnymi przedszkolaków powinna odbywać się na powietrzu.

7.W pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczyciel współpracuje z psychologiem, lekarzem, pielęgniarką oraz z innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów. 

8.Nauczyciel prowadzi i dokumentuje obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci, wykorzystując uzyskane informacje o dziecku w planowaniu i realizowaniu pracy indywidualnej.
8.1.Obserwacje dzieci 5, 6 letnich przeprowadza 2 razy w roku szkolnym, dokumentując ją w arkuszu obserwacji – przyrostu kompetencji dzieci. Obserwację dzieci pięcioletnich i  sześcioletnich nauczyciel prowadzi zgodnie z przyjętymi arkuszami przez Radę Pedagogiczną .
8.2.Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).  

9. Nauczyciel zobowiązany jest do dokumentowania swojej pracy oraz prowadzonych obserwacji pedagogicznych. Zebrane informacje o dziecku powinny być wykorzystane w planowaniu i realizowaniu pracy indywidualnej z dzieckiem. Do 30 kwietnia danego roku szkolnego nauczyciel przygotowuje informację o gotowości szkolnej do podjęcia nauki w szkole dla dzieci pięcioletnich, a do końca roku szkolnego 2013/2014 również dla dzieci 6-letnich.

10. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, doradcy metodycznego i rady pedagogicznej.

11. Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka, nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości.

12.W oddziałach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny zadania specjalistów są następujące:

12.1.zespołowe ustalenie sposobu współpracy z rodziną w zakresie; rozpoznawania niepełnosprawności; pomocy interpretacji zachowań dziecka i prawidłowej reakcji na te zachowania; instruktaż i poradnictwo w zakresie prowadzenia zajęć rewalidacyjnych; informowanie o potrzebie wyposażenia dziecka w niezbędny sprzęt i środki dydaktyczne; umożliwiania kontaktów z innymi rodzicami znajdującymi się w podobnej sytuacji; wypożyczania sprzętu , zabawek, pomocy, książek; poradnictwa rodzinnego, życiowego i prawnego; pomocy w procesie adaptacji do warunków życia wynikających z faktu wychowania dziecka niepełnosprawnego;

12.2.w odniesieniu do dziecka niepełnosprawnego: zespołowe ustalanie zakresu metod i form pracy rewalidacyjnej, rehabilitacyjnej, terapeutycznej; przygotowanie dziecka do korzystania z edukacji i współżycia w grupie; opracowanie i realizowanie programu z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę; dokumentowanie działań usprawniających; zespołowe analizowanie postępów dziecka z uwzględnieniem pomocy udzielanej na podstawie przepisów w sprawie pomocy społecznej.

12.3.Zadania pedagoga specjalisty:
a)      ustalenie wraz z innymi członkami zespołu indywidualnego,  kompleksowego programu terapeutycznego,
b)      prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii z zastosowaniem odpowiednich metod stymulacji rozwoju
c)      konsultacje i/lub instruktaże dla innych członków zespołu terapeutycznego i rodziców;
d)      prowadzenie dokumentacji wg obowiązujących przepisów.

12.4.Zadania psychologa:
a)      diagnoza psychologiczna mająca na celu ocenę poziomu rozwoju umysłowego i emocjonalno-społecznego dziecka w oparciu o wywiad kliniczny, obserwację zachowania dziecka oraz metody tekstowe i eksperymentalne, dostosowane do specyfiki zaburzeń i poziomu rozwoju dziecka;
b)      pogłębiona diagnoza funkcjonalna pozwalająca na szczegółową ocenę rozwoju dziecka w oparciu o diagnostykę neuropsychologiczną, eksperymentalną oraz zastosowanie specyficznych metod testowych;
c)      ustalanie z pozostałymi członkami zespołu kompleksowego programu terapeutycznego;
d)     lub grupowe zajęcia terapeutyczne z zastosowaniem odpowiednich metod stymulacji rozwoju psychicznego;
e)     wspieranie rodziny w celu stworzenia warunków sprzyjających rozwojowi dziecka i terapii zaburzonych sfer;
f)     ocena postępów w rozwoju, weryfikacja diagnozy i planu terapii;
g)     przygotowywanie pisemnych opinii psychologicznych, wraz ze wskazaniami dla potrzeb rodziców dla rodziców i innych specjalistów oraz instytucji;
h)     wspieranie rodziny –rozmowa edukacyjno-terapeutyczna,treningi;
i)      ocena postępów w rozwoju: ponawianie diagnozy, weryfikacja planów terapii
j)     prowadzenie dokumentacji wg obowiązujących przepisów
k)    określanie odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej

12.5.Zadania logopedy:
a)      diagnoza logopedyczna w oparciu o: wywiad logopedyczny, ocenę funkcji biologicznych dziecka ważnych dla rozwoju mowy, kwestionariusz do badania mowy;
b)      ustalenie wskazań terapeutycznych:  prowadzenie ćwiczeń oddechowo-fonacyjnych,  prowadzenie ćwiczeń usprawniających narządy mowy, prowadzenie ćwiczeń słuchowych ( kształtujących reakcję na dźwięki, słuch fonematyczny, muzyczny i inne),
c)      rozwijanie komunikacji,
d)      stymulacja mowy czynnej i biernej;
e)      konsultacje lub/i instruktaże dla pozostałych członków zespołu terapeutycznego, rodziców ( techniki karmienia, higieny jamy ustnej, masaży, zabaw słuchowych i innych);
f)       ustno-twarzowa terapia regulująca napięcie mięśniowe wg elementów neurorozwojowej metody Castillo Moralesa;
g)      stosowanie elementów ergoterapii;

h)      udział w opracowywaniu indywidualnych programów terapeutycznych;

i)       prowadzenie dokumentacji wg obowiązujących przepisów.

12.6.Zadania fizjoterapeuty:
a)      ocena sfery ruchowej dziecka,
b)      współudział wraz z innymi członkami zespołu terapeutycznego w konstruowaniu indywidualnego, kompleksowego programu terapeutycznego;
c)       prowadzenie indywidualnych i grupowych form usprawniania ruchowego dziecka z wykorzystaniem:  elementów metod neurorozwojowych NDT-Bobath i Volty;  innych metod np. SI,
d)     prowadzenie indywidualnych form usprawniania, terapii i stymulacji dziecka;
e)      instruowanie rodziców dziecka w celu kontynuowania przez nich rehabilitacji i stymulacji jego rozwoju w warunkach domowych, a także przekazywanie zasad pielęgnacji i opieki nad dzieckiem;
f)       kontrola postępów terapii, weryfikacja programu terapii;
g)      konsultacje lub/i instruktaże dla pozostałych członków zespołu terapeutycznego,
h)                  prowadzenie dokumentacji wg obowiązujących przepisów.

13. Do zadań nauczyciela należy wykonywanie innych poleceń dyrektora wynikających z organizacji pracy na placówce.

 § 19

1..W oddziałach wczesnego wspomagania obejmuje się opieką dzieci w wieku od 1 roku życia do chwili rozpoczęcia nauki w szkole.

2.W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola, dysponujący wolnymi miejscami ,może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku, po wykorzystaniu kart zgłoszeń do przedszkola wszystkich dzieci w wieku 3-6 lat oczekujących na miejsce w przedszkolu
2.1. Za szczególnie uzasadnione przepadki uznaje się:
a)Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego
b)wobec matki i ojca dziecka orzeczono znaczny bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie oddzielnych przepisów;
c)dziecko jest umieszczone w rodzinie zastępczej.
d)dziecko uczęszcza na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i rodziny 

3.Dziecko w wieku 5 i 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne .Obowiązek o którym mowa rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 i  6 lat.

4. Rodzice dzieci pięcioletnich i sześcioletnich spełniający roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego są zobowiązani do pisemnego lub telefonicznego usprawiedliwienia nieobecności wychowanka przekraczającej 7 dni roboczych. W przypadku braku informacji o przyczynie nieobecności dziecka dyrektor przedszkola pisemnie wzywa rodziców prawnych opiekunów do natychmiastowego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Brak odzewu ze strony rodziców, prawnych opiekunów powoduje przekazanie informacji o niespełnieniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dyrektorowi  szkoły, do obwodu którego dziecko należy.
4.1.Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w § 16 ust.3  są obowiązani dopełnić czynności związane ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia, informować, w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku spełnianego w sposób określony w § 16 ust. 3.

5.Do oddziałów integracyjnych i specjalnych przyjmowane są dzieci na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego , wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, na podstawie odrębnych przepisów.

6.Podstawą objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju jest opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

7. Przez niespełnienie obowiązku  rocznego przygotowania przedszkolnego  należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu.

8. Niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 9. Dzieci objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym otrzymują zaświadczenia o spełnianiu tego obowiązku.

10.Na wniosek rodziców dyrektor , do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust.3, poza przedszkolem,

 § 20

1. W przedszkolu prowadzi się scentralizowaną  elektroniczną rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze w sprawie wprowadzenia scentralizowanej, wspomaganej elektronicznie rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Zabrze oraz określenia wzoru formularza obowiązującego w procesie rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Zabrze.

2. Termin rekrutacji  ustala się każdego roku na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze.

3.Harmonogram rekrutacji do przedszkola ustala każdego roku Wydział Oświaty w Zabrzu, który zostaje podany na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

4.Zasady rekrutacji do przedszkola:

1.Podstawą zapisania dziecka do przedszkola jest złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru wypełnionej Karty zapisu, Karty Informacyjnej obowiązującej w procesie rekrutacji dzieci.
„Kartę zapisu” można: otrzymać w przedszkolu  wypełnić i złożyć w „przedszkolu pierwszego wyboru”;
a)      wydrukować ze strony internetowej internetową www.zabrze.formico.pl, wypełnić i złożyć w „przedszkolu pierwszego wyboru”;
b)      wypełnić- formularz elektroniczny dostępny  na stronie internetowej  www.zabrze.formico.pl, wydrukować i złożyć w „przedszkolu pierwszego wyboru”.

2.Każdy rodzic w karcie zapisu może wskazać do siedmiu placówek (wg ustalonej przez siebie kolejności priorytetów). Wskazanie w Karcie Zapisu większej liczby placówek zwiększa szansę na przyjęcie dziecka do jednej z nich.

3..Dane do systemu mogą być wprowadzane dwiema niezależnymi od siebie ścieżkami:
a)podanie wprowadza rodzic przez Internet i potwierdza, składając kartę zapisu tylko w przedszkolu pierwszego wyboru,
b)rodzic pobiera kartę zapisu dziecka z przedszkola i wypełnioną odnosi tylko do przedszkola pierwszego wyboru (opcja dla rodziców bez dostępu do Internetu).

4.W procesie rekrutacji będą brały udział tylko te dzieci, których karty zapisu zostaną wypełnione i dostarczone w formie papierowej do przedszkola pierwszego wyboru według ustalonego harmonogramu wywieszonego co roku na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

5.Karty zapisu złożone po terminie składanie podań zostaną rozpatrzone w rekrutacji uzupełniającej.

6.Przedszkole ogłasza listy dzieci wstępnie przyjętych do przedszkoli w określonym terminie w harmonogramie przyjętym na dany rok szkolny.

7.Rodzic/opiekun prawny składa pisemne oświadczenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola, do którego zostało zrekrutowane. W przypadku, gdy rodzic/opiekun prawny nie zgłosi się do dyrektora w celu potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola, będzie to równoznaczne z rezygnacją z miejsca w tym przedszkolu.

8.Przedszkole podaje poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń , w określonym terminie wg harmonogramu, listy dzieci przyjętych do przedszkola oraz informacje o wolnych miejscach
Jednocześnie rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca, w przypadku posiadania wolnych miejsc w przedszkolu.

9..Na stronie internetowej www.zabrze.formico.pl publikowane są na bieżąco informacje dotyczące wolnych miejsc w przedszkolu.

10.W przypadku, gdy po wyczerpaniu kryteriów uwzględnionych w systemie nabór nie będzie mógł być zakończony – liczba dzieci spełniających te same kryteria przewyższy liczbę wolnych miejsc – decyzje rozstrzygające podejmie powołana przez Dyrektora przedszkola komisja rekrutacyjna., która pracować będzie zgodnie ze statutem placówki i wewnętrznym regulaminem rekrutacji.

11.Rodzic ma prawo odwołać się od decyzji Komisji rekrutacyjnej do Dyrektora Przedszkola.

12.Rodzic ma prawo odwołać się od decyzji Dyrektora Przedszkola do organu prowadzącego przedszkole , Gminy Miejskiej w Zabrzu.

5..Rekrutacja dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego.

1.Podstawą zapisania dziecka do oddziału integracyjnego lub specjalnego w przedszkolu jest złożenie w Wydziale Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu (ul. Park Hutniczy 8) lub za pośrednictwem przedszkola „pierwszego wyboru” w terminie ustalonym w  harmonogramie:
a)    wypełnionej Karty Zapisu,
b)   wniosku o skierowanie do kształcenia specjalnego bądź skierowania,
c)    orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
d)   odroczenia realizacji obowiązku szkolnego – tylko w przypadku dziecka, które w roku rekrutacji kończy 7 lat i od września powinno rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Odroczenie wydaje dyrektor szkoły publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

2.Kartę zapisu dziecka można wypełnić elektronicznie lub wydrukować na stronie www.zabrze.formico.pl lub otrzymać w  przedszkolu.

3.Wniosek o skierowanie do kształcenia specjalnego można pobrać ze strony http://www.bip.um.zabrze.pl/engine//bip/439/209?o=tp1&e=s|209.

4.Wypełniając kartę zapisu należy wskazać jako przedszkole pierwszego wyboru przedszkole prowadzące oddziały integracyjne lub specjalne znajdujące się najbliżej miejsca zamieszkania dziecka.

5.Dziecko zostanie skierowane do przedszkola, znajdującego się w najbliższej odległości od miejsca zamieszkania (w razie braku wolnych miejsc w tej placówce – do innej najbliższej miejsca zamieszkania).

6.Rekrutacja dzieci spoza Gminy Miejskiej Zabrze

1.Do przedszkola, na terenie Miasta Zabrze ,przyjmowane będą w pierwszej kolejności dzieci mieszkające w Zabrzu. Dzieci nie będące mieszkańcami Miasta Zabrze będą brały udział w rekrutacji uzupełniającej  w przypadku wolnych miejsc w terminie ustalonym w komunikacie Wydziału Oświaty.

2.Kartę zapisu dziecka nie będącego mieszkańcem Miasta Zabrze należy złożyć w Wydziale Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu (ul. Park Hutniczy 8) w terminie ustalonym w  harmonogramie.

7. Zapisy do oddziałów wczesnego wspomagania rozwojuodbywają się w ciągu całego roku , w uzgodnieniu terminu rozpoczęcia zajęć z dyrektorem przedszkola, na podstawie następujących dokumentów:
a)      opinii o wczesnym wspomaganiu dziecka i rodziny z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
b)      wypełnionej karty zapisu dziecka do przedszkola

8. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych do przedszkola dzieci przewyższa liczbę miejsc, na okoliczność rekrutacji dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną.

8.1.  Powołana komisja  składa się:

 • z  wicedyrektora ,
 • z 1 przedstawiciela Rady Pedagogicznej;
 • z  1 przedstawiciela Rady Rodziców,

8.2. Komisję rekrutacyjną upoważnia się do opracowania szczegółowego regulaminu na podstawie obowiązujących przepisów z uwzględnieniem kryteriów oraz wolnych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych.

8.4. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci sześcioletnie i pięcioletnie, mające obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, dzieci matek i ojców samotnie je wychowujących, matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawnych  bądź całkowitą niezdolność do pracy, albo niezdolność do samodzielnej egzystencji, a także dzieci z rodzin zastępczych.

8.5.Kryteria dodatkowe zapisu dzieci do przedszkola;

 • Dzieci pracowników
 • Rodzeństwo dzieci kontynuujących
 • Dzieci rodziców pracujących w oświacie
 • Dzieci 2,5 letnie

9.W miarę wolnych miejsc  do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci sukcesywnie w ciągu całego roku.

10. Dzieci do przedszkola przyjmuje dyrektor.

11. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji o   Prawach Dziecka, a w szczególności do:
1)      Właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczego dostarczającego różnych bodźców zgodnie z : zasadami pracy z małym dzieckiem, potrzebami i możliwościami rozwojowymi
2)      Zabawy i działania w bezpiecznych warunkach
3)      Wszechstronnego rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań i zdolności, możliwości i potrzeby twórczej aktywności
4)      Codziennego pobytu na świeżym powietrzu, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne
5)      Do ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej
6)      Szacunku dla różnorodnych jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania.;
7)      Poszanowania jego tożsamości, godności i prywatności, akceptacji jego osoby;
8)      Stałej uwagi i opieki nauczyciela, opieki ze strony innych pracowników;
9)      Zabawy i współdziałania z innymi;
10)  Nagradzania wysiłku i osiągnięć;
11)  Znajomości swoich praw i obowiązków.

12.  Dziecko uczęszczające do przedszkola ma obowiązek:
1.stosowania się do przyjętych umów obowiązujących w grupie i w przedszkolu, ustalonych wspólnie z nauczycielką ze szczególnym uwzględnieniem reagowania na polecenia personelu przedszkola;
2. bezwzględnego poszanowania nietykalności cielesnej innych dzieci i dorosłych
3. poszanowania godności osobistej innych dzieci i dorosłych;

13.W przedszkolu dziecko jest traktowane z troską i życzliwością, a stosowanie kar nie może naruszać godności osobistej dziecka. Przedszkole zapewnia dziecku opiekę, wychowanie i nauczanie w warunkach akceptacji i bezpieczeństwa. Każdy z wychowanków ma zapewnioną nietykalność.
W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono być pozostawione bez opieki osoby dorosłej. Każde dziecko jest traktowane indywidualnie.

14. Dyrektor przedszkola może dokonać skreślenia dziecka z listy wychowanków gdy:
1. Dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez okres 1 miesiąca a rodzice nie zgłoszą przyczyny nieobecności.
2. nieuiszczenia należnych opłat w terminie jednego miesiąca od dnia wskazanego w umowie do regulowania opłat;
3. Jeżeli rodzic nie współpracuje z przedszkolem, poradniami specjalistycznymi a dziecko zagraża własnemu bezpieczeństwu oraz bezpieczeństwu innych dzieci.
4. Gdy dziecko jest nosicielem choroby, a rodzic nie dostarczy zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do przebywania w przedszkolu.

15.1.Dyrektor może ograniczyć ofertę związaną z wyżywieniem dziecka oraz przebywaniem ponad 5 godzin dla dziecka objętego obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.

Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dzieci odbywających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

§ 21

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

§ 22 

1.Uchwalenie statutu przedszkola i dokonywanie nowelizacji następuje w drodze podejmowania uchwał przez Radę Pedagogiczną Przedszkola.

2.  Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 23/2011/2012  z dniem   15.03.2012 r.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

Dyrektor przedszkola Jolanta Kosczielny

UCHWAŁA NR  23 /2011/12

RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 48

Z Oddziałami Integracyjnymi

w ZABRZU

z dnia 16.03.2012 r.

w sprawie zmiany statutu przedszkola

 Na podstawie art. 60 ust. 1, art. 42 ust. 1 art. 50 ust. 2 pkt. 1,  w nawiązaniu do  art. 52. ust.2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U.  Nr 256,  poz. 2572 z 2004 r. z późn. zm. ) oraz Rozporządzenia  MENiS z 21.05.2001r w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61,  poz. 624  z 2001r. z późn.  zm.) uchwala co następuje:

§ 1 Dokonać  zmian w Statucie Przedszkola Nr 48, dostosowując przepisy statutu do obowiązującego prawa.

§ 2.Przyjąć jednolity tekst statutu przedszkola jak w załączniku, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 3.Traci moc dotychczasowy tekst statutu przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 5/2011/2012 z dnia 09.09.2011r.

§ 4.Tekst jednolitego statutu podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w przedszkolu.

§ 5.Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi przedszkola.

§ 6.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Pedagogicznej

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s