RSS

PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Przedszkole pełni wobec dzieci funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące według wytycznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23. grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mający zapewnić im możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Podstawa programowa określa cele wychowania przedszkolnego oraz obszary działalności edukacyjnej przedszkola wraz z wiadomościami i umiejętnościami, którymi powinny wykazywać się dzieci pod koniec tego etapu edukacyjnego.

Zachęcamy rodziców naszych wychowanków do zapoznania się z jej treścią.
Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego – załącznik nr 1

PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Zadania edukacyjne i wychowawcze zgodne z treściami podstawy programowej, wpływające na rozwój intelektualny, fizyczny i osobowościowy dzieci, precyzuje Program wychowania przedszkolnego.

W grupach ogólnodostępnych i integracyjnych dopuszczono do użytku Program wychowania przedszkolnego „Zanim będę uczniem” autorstwa Elżbiety Tokarskiej i Jolanty Kopała.

W grupach terapeutycznych, do których uczęszczają dzieci ze zdiagnozowanym spektrum autyzmu nauczyciele opierają swoją pracę dydaktyczno – wychowawczą na skonstruowanych dla każdego dziecka osobno Indywidualnych Programach Edukacyjno – Terapeutycznych. Wspomniane programy, uwzględniają indywidualne potrzeby i możliwości psychomotoryczne każdego dziecka, są opracowywane na podstawie specjalistycznej dokumentacji wydawanej przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne, opinii i zaleceń specjalistów, wniosków w wyniku przeprowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz wywiadów z rodzicami/opiekunami. Indywidualne programy są zgodne z Podstawą programową wychowania przedszkolnego.

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA 

Sposoby osiągania celów wychowawczych oraz zakres oddziaływania poszczególnych organów przedszkola określa program wychowawczy uchwalony przez Radę Pedagogiczną.

Do pobrania: Program wychowawczy

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz.2572 z późn.zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009r.).

 Założenia programu:

 • Główne cele pracy wychowawczej:
 1. Zapoznanie dzieci z regułami życia w grupie, wdrażanie do samodzielności i umiejętności współżycia i współdziałania z innymi.
 2. Zapoznanie dzieci z prawami i obowiązkami, światem wartości moralnych oraz koniecznością ponoszenia konsekwencji swoich czynów.
 3. Czynienie wielorakich starań zmierzających do jednolitych oddziaływań wychowawczych pomiędzy domem rodzinnym, a przedszkolem.
 4. Organizowanie sytuacji pozwalających na poznanie możliwości własnych  i innych.
 5. Umożliwienie  dzieciom dokonywania wyborów i przeżywania pozytywnych efektów własnych działań.
 6. Uczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami i właściwego reagowania na przejawy emocji innych oraz kontrolowania własnych zachowań.
 7. Stwarzanie okazji do podejmowania przez dzieci wyborów i zdawania sobie sprawy z ich konsekwencji.
 8. Zacieśnianie więzi z najbliższym otoczeniem społecznym – budowanie relacji:
  dziecko – nauczyciel – rodzic.
 • Przykładowe cele  operacyjne:

–         poznawanie i przestrzeganie podstawowych zasad i zabiegów higienicznych na rzecz własnego zdrowia fizycznego i psychicznego
–         wdrażanie nawyków higienicznych i kulturalnych
–         usamodzielnianie dziecka
–         eliminowanie zachowań agresywnych
–         przestrzeganie kompromisu w zabawie
–         zgodne funkcjonowanie w grupie
–         budowanie systemu wartości
–         wskazywanie dzieciom tego, co dobre i złe
–         kształtowanie odporności emocjonalnej
–         rozpoznawanie i nazywanie uczuć, emocji
–         radzenie sobie w nowych i trudnych sytuacjach
–         radzenie sobie ze stresem i porażkami
–         podejmowanie prób kontrolowania swojego zachowania
–         nabywanie nawyków poprawnego zachowania
–         stosowanie zwrotów grzecznościowych
–         przestrzeganie zasad i umów
–         kształtowanie poprawnych relacji z dziećmi i dorosłymi
–         stwarzanie warunków sprzyjających zgodnej zabawie
–         kształtowanie przynależności do grupy, rodziny
–         nabywanie zwyczaju reagowania wezwania i polecenia nauczycieli
–         współdziałanie z rówieśnikami
–         zgodne współdziałanie w zespole i podejmowanie prób rozwiązywania konfliktów na drodze negocjacji
–         rozumienie konieczności szanowania działalności innych (nieprzeszkadzanie innym)
–         uważne słuchanie
–         szanowanie wspólnych zabawek i odkładanie ich na wyznaczone miejsce
–         uznawanie wzajemnych praw do uczestnictwa w zajęciach, rozmowach
–         zachowanie prawidłowej postawy przy stole
–         prawidłowe posługiwanie się sztućcami
–         stosowanie zasad kulturalnego zachowania się przy stole w trakcie spożywania posiłków, wdrażanie nawyku spożywania zdrowej żywności
–         przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, nieoddalanie się od grupy
–         reagowanie na sygnał nauczyciela
–         nauka bezpiecznych relacji w stosunku do nieznanych osób
–         unikanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu – zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń rekreacyjnych
–         właściwe zachowanie się podczas korzystania ze środków transportu.

 • Spodziewane efekty:

Ukształtowanie dziecka:
–         empatycznego, wrażliwego na potrzeby i krzywdę innych
–         rozumiejącego konieczność poszanowania cudzej własności
–         ceniącego wartości moralne
–         tolerancyjnego, szanującego odmienność i indywidualność innych ludzi
–         posiadającego umiejętność współżycia w społeczeństwie zgodnie z przyjętymi  normami
–         znającego swoje prawa i obowiązki
–         posiadającego umiejętność ponoszenia konsekwencji swoich czynów
–         rozumiejącego konsekwencję kłamstwa dla siebie i innych.

Sposoby realizacji programu:

 • W stosunku do dziecka:

Systematyczne oddziaływanie i kształtowanie postaw społecznych poprzez:
–         rozmowy i dyskusje
–         rozwiązywanie konfliktów na drodze porozumienia
–         czytanie opowiadań związanych z zachowaniami społecznymi
–         omawianie historyjek obrazkowych przedstawiających konflikty społeczne i sposoby ich rozwiązywania
–         stworzenie kodeksu właściwych zachowań współżycia w grupie oraz konieczność jego respektowania
–         ustalenie środków zaradczych stosowanych w przypadku nierespektowania ustalonych zasad.

 • W stosunku do rodziców:

–         zapoznanie z programem wychowawczym Przedszkola nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi oraz zasadami i regułami przyjętymi przez dzieci i nauczycieli
–         zaopiniowanie programu wychowawczego
–         realizowanie programu w domu przez rodziców
–         organizowanie dla rodziców warsztatów psychologicznych w celu uświadomienia konieczności ujednolicenia oddziaływań wychowawczych w domu i przedszkolu
–         udział rodziców w zebraniach, spotkaniach indywidualnych oraz zajęciach otwartych.

 • W stosunku do nauczycieli:

–         prowadzenie zajęć koleżeńskich
–         wymiana koleżeńska w zakresie doświadczeń, scenariuszy zajęć
–         integracja nauczycieli podczas przygotowywania zajęć oraz opracowywania kodeksu zachowań
–         ujednolicenie oddziaływań wychowawczych wszystkich nauczycieli w relacji nauczyciel – dziecko.

 • Metody pracy:

–         zabawy organizowane i spontaniczne, drama
–         twórczość plastyczna i artystyczna dzieci
–         dobór i przybliżenie odpowiedniej literatury dziecięcej
–         organizacja imprez integracyjnych.

 • Formy pracy:

–         w małych zespołach
–         w zespołach całą grupą
–         indywidualnie z dzieckiem.

Prawa i obowiązki przedszkolaka:

Dziecko w przedszkolu ma prawa wynikające z Konwencji Praw dziecka, a w szczególności prawo do:
– właściwie organizowanego procesu opiekuńczego, wychowawczego i dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej
– szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania
– poszanowania  jego godności osobistej
– opieki  i ochrony
– partnerskiej rozmowy na każdy temat
– akceptacji  jego osoby.

 W naszej placówce wychowanek ma prawo do:
–  zaspakajania potrzeb rozwojowych, a w szczególnie potrzeby bezpieczeństwa i akceptacji
–  zdrowego jedzenia
–  zaspokajania ciekawości i poznawania otaczającej go rzeczywistości
–  badania i odkrywania
–  kontaktu i zabawy z innymi, wyboru towarzyszy zabaw
–  rozwijania swoich zainteresowań i własnych możliwości twórczych
–  decydowania i dokonywania wyborów, wyrażania własnego zadnia, sądów i oczekiwań
–  poznania, nazywania i wyrażania własnych emocji
–  zrozumiałego dla siebie systemu wyróżnień, nagród i logicznych konsekwencji.

 W naszym przedszkolu wychowanek ma obowiązek:

–  przestrzegać zasad i norm współżycia w grupie
–  nie oddalać się od grupy bez pozwolenia osoby dorosłej
–  zgłaszać swoje niedyspozycje zdrowotne
–  nie  przeszkadzać innym w zabawie, gdy sam nie ma na nią ochoty
–  po  skończonej zabawie posprzątać miejsce zabawy
–  umieć  dzielić się z kolegami atrakcyjnymi zabawkami
–  szanować prawo do zabawy wszystkich kolegów
–  zachowywać zasady bezpieczeństwa podczas zabawy
–  nie przeszkadzać odpoczywającym
–  poprawnie zachowywać się w miejscach publicznych.

Dziecięcy kodeks zachowań:

 • Chcemy:

–  pomagać sobie nawzajem
–  być uprzejmymi
–  bawić się zgodnie
–  szanować własność innych
–  słuchać poleceń dorosłych
–  dbać o książki i zabawki
–  dbać o czystość i porządek
–  szanować pracę innych
–  okazywać, co myślimy i czujemy.

 • Nie możemy:

–  bić, popychać i krzywdzić innych
–  przezywać i wyśmiewać innych
–  przeszkadzać innym w zabawie i pracy
–  niszczyć efekty pracy innych
–  krzyczeć, hałasować i biegać w sali zajęć
–  niszczyć zabawek i innych przedmiotów w przedszkolu
–  oddalać się od grupy podczas wyjść w teren.

Sposoby nagradzania, wyróżniania i dezaprobaty dla zachowań niepożądanych:

 • Formy nagradzania, wyróżniania:

–  nagradzanie uznaniem, pochwałą, uściskiem dłoni
–  nagradzanie poprzez sprawienie przyjemności dziecku przez nauczyciela lub kolegów w kontaktach  indywidualnych lub na forum całej grupy
–  obdarzanie dziecka szczególnym zaufaniem, np. poprzez zwiększanie zakresu jego samodzielności
–  przywilej wykonywania prostych czynności wskazanych przez nauczyciela, obowiązków wobec grupy rówieśniczej
–  atrakcyjne spędzanie czasu, atrakcyjna zabawa w grupie wg pomysłu dzieci
–  drobne nagrody rzeczowe, emblematy uznania, dyplomy.

 • Dezaprobata dla zachowań niepożądanych:

–  tłumaczenie, wyjaśnienie
–  wyrażanie przez nauczyciela smutku i zawodu z powodu zachowań dziecka
–  ukazywanie następstw zachowania, tłumaczenie dziecku w celu zmuszenia do autorefleksji
–  czasowe odebranie przyznanego przywileju
–  modelowanie zachowania – empatia
–  odsunięcie od zabawy – kącik ciszy.

Zasady budowania systemu motywacji:

–  łączyć nagrody konkretne ze społecznymi
–  stosować nagrody zaraz po wystąpieniu zachowania pożądanego
–  przechodzić od nagradzania ciągłego do sporadycznego
–  konsultować nagrody z rodzicami
–  nagradzać również próby wykonywania czynności, wysiłek a nie tylko efekt
–  zachować konsekwencję w stosowaniu wzmocnień.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.