RSS

Osiedle Kotarbińskiego potrzebuje Państwa głosów!

Szanowni Państwo,
na prośbę Rady Dzielnicy Os. Kotarbińskiego przesyłamy informację dotyczącą Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego.

Trwa głosowanie w ramach VII edycji Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego. Rada Dzielnicy Os. Kotarbińskiego zgłosiła 2 projekty dzielnicowe:
P0028: Psi Raj, czyli wybieg dla psów
P0031: Modernizacja chodników na os. T. Kotarbińskiego

Jako projekt ogólnomiejski rekomendujemy projekt:
P0065 Fajne Zabrze — infrastruktura rowerowa i artystyczna
P0066 Fajne Zabrze – pumptrack rowerowy i bezpieczeństwo pieszych

Opis projektów dostępny jest na stronie:

oraz na profilu Rady Dzielnicy na Facebooku (post dostępny TUTAJ).

Głosowanie trwa do 30 października 2020r. Może wziąć w nim udział każdy mieszkaniec Zabrza, niezależnie od wieku i adresu zameldowania. Mamy 2 głosy: jeden na projekt dzielnicowy i jeden na ogólnomiejski.  

Głosujemy na stronie: https://zabrze.zetwibo.pl/

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 19 października 2020 w Uncategorized

 

Informacje dla Rodziców przed 1 września 2020r.

Prosimy Rodziców o zapoznanie się z wytycznymi i procedurami organizacji pracy przedszkola oraz zajęć specjalistycznych, obowiązującymi w nowym roku szkolnym.

Uwaga! W dniu 1 września, przyprowadzając dziecko do przedszkola, niezbędne jest dostarczenie wypełnionych i podpisanych dokumentów:

 • Dokument 1 dotyczący specyficznych warunków zdrowotnych dziecka (wpisujemy szczególne sytuacje zdrowotne, alergie, a w razie ich braku wpisujemy słowo: „brak”);
 • Dokument 2 zawierający zgodę na pomiar temperatury i oświadczenie o zapoznaniu się z procedurami wraz ze świadomością ryzyka zakażenia;
 • Dokument 3 przeznaczony dla rodziców dzieci realizujących zajęcia specjalistyczne – wwr i rewalidację.

Dokument 1 warunki zdrowotne art 155

Dokument 2 P48-załączniki do procedury

Dokument 3 dzieci WWR P48 załączniki do procedury

Procedury organizacji pracy przedszkola, klauzule informacyjne, wytyczne GIS oraz instrukcje, o zapoznanie się z którymi apelujemy:

P48 organizacja pracy przedszkola ..

procedura na wypadek niepokojących objawów u dziecka

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS – IV aktualizacja – linkTUTAJ.

Listy Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego:

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 27 sierpnia 2020 w Informacje

 

Informacje w sprawie zebrań wychowawców z rodzicami

Dyrektor Przedszkola informuje,
że w związku z pandemią terminy spotkań z rodzicami
będą przekazywane przez wychowawców grup.

Planowane spotkania z rodzicami w dniu 27 sierpnia 2020r. są nieaktualne.

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 19 sierpnia 2020 w Informacje

 

Informacje dla rodziców w sprawie okresu wakacyjnego lipiec-sierpień 2020

ZASADY ORGANIZACJI PRACY PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI I Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 48 W ZABRZU W OKRESIE OD 01.07.2020r. DO 31.08.2020r.

Dyrektor Przedszkola z Oddziałami Specjalnymi i z Oddziałami Integracyjnymi nr 48 w Zabrzu informuje, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
na podstawie Komunikatu nr 5/2020 r. (Komunikat nr 5 2020) z dn.5.06.2020 r. Naczelnika Wydziału Oświaty w sprawie funkcjonowania publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Zabrze w okresie ferii letnich w roku szkolnym 2019/2020,
organizacja pracy przedszkola w miesiącu lipcu i w miesiącu sierpniu 2020 roku wyjątkowo ulega zmianie.

Informujemy, że zajęcia opiekuńczo-wychowawcze będą organizowane na podstawie:
1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z póź.zm),
2. Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 roku dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydane na podstawie art.8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz.U. z 2019r. poz.59 oraz z 2020r. poz. 322,374 i 567)
Wytyczne GIS 4.06.2020
3. Wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego” Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego- z dnia 30.04.2020 r.

Informacja o organizacji pracy przedszkola: P48 organizacja pracy przedszkola ..

W związku z powyższym w pierwszej kolejności do przedszkola będą uczęszczać dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem w domu (oboje rodziców pracuje). Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wstępne deklaracje zapisu dzieci na miesiąc lipiec 2020 r. będą weryfikowane na podstawie nowych kryteriów przyjęcia do przedszkola (zgodnych z wytycznymi GIS, MEN, MZ).
Rodzice proszeni są o wypełnienie następujących dokumentów:
1. Oświadczenie o spełnieniu wymagań zgodnych z wytycznymi MEN, GIS, MZ
2. Deklaracja pobytu dziecka w przedszkolu
3. Zgoda na pomiar temperatury ciała dziecka
4. Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami pracy przedszkola w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dokumenty do pobrania w jednym pliku tutaj: P48- dokumenty na lipiec

Prosimy o wskazywanie rzeczywistych terminów wakacyjnych, w jakich Państwo oczekują organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolu. Prosimy zwrócić uwagę, że w tym trudnym okresie funkcjonować będą grupy łączone, a w grupach nie zawsze opiekę sprawować będą nauczyciele znani dziecku.

Jednocześnie informujemy, że ze względu na czasowe ograniczenia funkcjonowania przedszkola w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dla dzieci zapisanych na miesiąc sierpień 2020 r. w innych zabrzańskich przedszkolach organizujemy wyjątkowo w bieżącym roku szkolnym zajęcia opiekuńczo-wychowawcze na terenie naszej placówki.

Rodzice, którzy wstępnie dokonali zapisu dzieci na miesiąc sierpień w innych zabrzańskich przedszkolach proszeni są także o wypełnienie powyższych dokumentów.

Dokumenty do pobrania w jednym pliku tutaj: P48- dokumenty na sierpień

Do dnia 15.06.2020r. wypełnione dokumenty przekazujemy w formie elektronicznej wychowawcom grup. Ze względu na organizację pracy przedszkola, dokumenty złożone po 15.06.2020r. nie będą uwzględniane w rekrutacji na miesiące wakacyjne.

Dyrektor przedszkola informuje, że wszelkie decyzje dotyczące organizacji pracy przedszkola w okresie wakacyjnym będą uzależnione od możliwości kadrowych w przedszkolu oraz przepisów obowiązujących w naszym kraju.

Dyrektor Przedszkola
Jolanta Kosczielny

Pozostałe dokumenty do zapoznania się przez rodziców:

aktualna procedura na wypadek niepokojących objawów u dziecka

Numery telefonów Covid 19

techniki dezynfekcji rąk

dekalog bezpiecznego zachowania podczas epidemii koronawirusa

instrukcja maseczki

instrukcja mycia rąk

instrukcja nakładania rękawic

jednostki_Panstwowej_Inspekcji_Sanitarnej

 

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 9 czerwca 2020 w Informacje, Uncategorized

 

Ważne informacje w związku z otwarciem przedszkola w dniu 7.06.2020

Szanowni Państwo,

W związku z otwarciem przedszkola prosimy o zapoznanie się z poniżej zamieszczonymi materiałami i procedurami.

Prosimy o dostarczenie (w dniu, w którym przyprowadzą Państwo dziecko do przedszkola) wypełnionych załączników 2 i 3 (adekwatnie do sytuacji dziecka).

Zgodnie z Państwa deklaracjami i nową organizacją pracy przedszkola, przyprowadzanie dzieci będzie możliwe do godziny 8.00 a odbiór dzieci po godzinie 14.30. Wyjątkiem są rodzice/opiekunowie, którzy zadeklarowali pobyt dziecka do godziny 12.30-13.30.


Procedury

P48 organizacja pracy przedszkola ..

P48 procedura wwr, zajęć rewalidacyjnych


Załączniki

Załącznik 1 P48 oświadczenie praca COVID

P48-załączniki do procedury

P48-załączniki do procedury – dzieci z orzeczeniem do kształcenia specjalnego

P48-załączniki do procedury – dzieci na wwr dochodzące na zajęcia z innych przedszkoli


Materiały informacyjne

Wytyczne GIS 4.06.2020

dekalog bezpiecznego zachowania podczas epidemii koronawirusa

Wytyczne_GIS_i_MZ

Wytyczne_GIS_zlobki_przedszkola

Etykieta-kaszlu-i-kichania

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 4 czerwca 2020 w Informacje, Uncategorized

 

Wytyczne dotyczące składania dokumentów dzieci przyjętych do przedszkola w toku rekrutacji na rok 2020/2021 oraz ubiegających się o bezpłatny dowóz do przedszkola

Wytyczne dotyczące składania dokumentów dzieci przyjętych do przedszkola w toku rekrutacji na rok 2020/2021 oraz ubiegających się o bezpłatny dowóz do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021

(Uwaga! Wytyczne nie dotyczą one dzieci kontynuujących edukację w przedszkolu!)

 Z uwagi na ograniczenia wynikające z COVID-19 uprzejmie prosimy rodziców dzieci, aby:

 1. Pobrać wszystkie dokumenty ze strony internetowej przedszkola.
 2. Wypełnić pobrane dokumenty poprawnie (bez skreśleń)- zwrócić uwagę na podpisy, daty itp.
 3. Czytelnie wypełnione dokumenty- w zaklejonej kopercie A4-ze względu na ochronę danych osobowych- opisanej (nazwisko, imię dziecka i rok urodzenia) złożyć w skrzynce przedszkolnej umieszczonej w przedsionku budynku w terminie: 1.06-5.06.2020r. w godzinach: 9.00-12.00.

Uwaga! Rodzice, którzy przy rekrutacji wypełniali oświadczenie w sprawie korzystania  z wychowania przedszkolnego oraz zgodę na udział w zajęciach w grupie integracyjnej- nie wypełniają po raz kolejny tych dokumentów, tylko pozostałe.

Rodzice, którzy składali karty do innych przedszkoli, a dziecko zostało przyjęte do tutejszego przedszkola- wypełniają wszystkie dokumenty.

W roku szkolnym 2020/21 realizacja podstawy programowej będzie się odbywać w godzinach od 8.00 do 13.00, są to godziny bezpłatne, w których dziecko musi być zapisane do przedszkola. Czas pobytu może być wydłużony w zakresie godzin: 6.30 do 16.30.

 Dowóz do przedszkola:

 1. Rodzice, którzy będą ubiegać się o dowóz dziecka do przedszkola organizowany przez WO w roku szkolnym 2020/2021 w Zabrzu, proszeni są o wypełnienie wniosków- dotyczy dzieci, które ukończyły bądź ukończą 5 lat do 31 grudnia 2020r. jak również korzystających z dowozu  w latach wcześniejszych.
 2. Wypełnione wnioski złożyć w skrzynce umieszczonej w holu przedszkola w dniach  1.06-5.06.2020r. w godzinach: 9.00-12.00 – w osobnej niż dokumenty do rekrutacji zaklejonej kopercie A4  i opisanej: nazwisko, imię dziecka, rok urodzenia- z dopiskiem dowóz.

Bardzo prosimy o dopełnienie powyższych formalności w wyznaczonym terminie.

Wicedyrektor przedszkola:
Krystyna Antecka

DOKUMENTY:

1 Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

2 oświadczenie

3 upowaznienie książeczki

4 upoważnienie informacje

5 Upoważnienie odbiór

6 wzór wniosku rodzica o dowóz z RODO sty 20

7 zgoda na gr. integracyjną

8 zgoda religia…

9 zgody na wykorz. wizerunku

10 wniosek_o_przyjecie_dziecka

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 30 Maj 2020 w Informacje, Uncategorized

 

Wyniki rekrutacji dzieci do przedszkola (z dnia 21 kwietnia 2020r.)

Informacja o wynikach rekrutacji dzieci do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

Lista dzieci przyjętych:

1. Lista przyjętych 21.04.2. Lista przyjętych 21.04.20

Lista dzieci niezakwalifikowanych i nieprzyjętych:

3. Lista niezakwalifikowanych 21.04

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 21 kwietnia 2020 w Uncategorized

 

Wyniki rekrutacji 2020 do przedszkola

Ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych

15.04.2019 r. godz.12.00

Lista dzieci zakwalifikowanych:2. Lista ZAKWALIFIKOWANYCH CZ 1

3. Lista ZAKWALIFIKOWANYCH CZ 2

Lista dzieci niezakwalifikowanych:

1. LISTA NIEZAKWALIFIKOWANYCH

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 15.04.2020 do 20.04.2020 r.
w godzinach od 6.30 do godz.13.00

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

21 kwietnia 2020 r.
godz. 12:00

Listy dzieci nieprzyjętych do przedszkola zostaną przekazane w dniu 21.04.2020 r. do Prezydenta Miasta Zabrze, który wskaże dla dzieci wolne miejsca w zabrzańskich przedszkolach. Rodzice będą informowani pisemnie o wskazanym przedszkolu dla dziecka przez Urząd Miasta w Zabrzu- Wydział Oświaty.

Dyrektor Przedszkola z Oddziałami Specjalnymi i z Oddziałami Integracyjnymi nr 48 w Zabrzu informuje, że: 

 1. zebranie organizacyjne dla rodziców odbędzie się w dniu 27.08.2020 roku o godz.15.00 ( bez udziału dzieci),
 2. listy dzieci z podziałem na grupy będą dostępne w dniu 27.08.2020 roku o godz.15.00
 3. na spotkanie prosimy przynieść dowody osobiste,
 4. zajęcia adaptacyjne mogą odbywać się po uzgodnieniu z wychowawcą grupy.

Wszelkie informacje o sposobie wypełniania dodatkowych dokumentów związanych z przyjęciem dziecka do przedszkola będą przekazywane poprzez naszą stronę internetową. Terminy są uzależnione od decyzji podejmowanych przez MEN w związku z epidemią koronawirusa.

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 15 kwietnia 2020 w Uncategorized

 

Informacje w sprawie rekrutacji 2020

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021-informacja o sposobie potwierdzania woli do przedszkola

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji, od 15 kwietnia 2020 roku (godz.12:00) informacja dotycząca zakwalifikowania się dziecka do przedszkola będzie dostępna po zalogowaniu się do systemu https://przedszkola-zabrze.nabory.pl

W związku z zagrożeniem rozpowszechniania się wirusa COVID-19 należy sprawdzić wyniki rekrutacji w ww. systemie. Równocześnie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną opublikowane na stronach internetowej przedszkola.

W terminie od 15 kwietnia 2020 r. godz. 13.00 do 20 kwietnia 2020 r. godz. 15.00 należy potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola, do którego w wyniku postępowania rekrutacyjnego zostało zakwalifikowane. W tym celu, proszę postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

1) We wskazanym terminie zalogować się do systemu na stronie:
https://przedszkola-zabrze.nabory.pl/

2) Przejść do Podsumowania – wybór zakładki po lewej stronie.

3) Po przeczytaniu komunikatu oraz podjęciu decyzji dotyczącej akceptacji wskazanego przedszkola, kliknąć w pole ,,Kliknij tutaj aby potwierdzić wolę przyjęcia do placówki PRZEDSZKOLE NR…”.

4) Następnie pojawi się ponowne pytanie ,,Czy potwierdzasz wolę uczęszczania do placówki?” – w celu ostatecznego potwierdzenia swojej decyzji, proszę wybrać TAK.

Tak dokonana operacja w systemie gwarantuje Państwu prawidłowe potwierdzenie woli wyboru przedszkola.

W szczególnych przypadkach, w sytuacji pojawienia się problemów z potwierdzeniem woli, należy niezwłocznie skontaktować się z przedszkolem, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

Numery telefonów do przedszkoli dostępne są pod adresem:
https://bip.um.zabrze.pl/db/17_180_212761_39867.pdf

Uwaga!
Brak potwierdzenia „woli przyjęcia” oznacza rezygnację z danego przedszkola.

Zarządzenia i uchwały dotyczące rekrutacji:

uchwała rekrutacja do przedszkoli i oddz p lnych w SP

WO_ do przedszkolii oddz przedszkolnych w SP

Zarzadzenie_rekrutacja_2020_2021_uzasadnienie_-_aktualne_bez_uzasadnienia

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 15 kwietnia 2020 w Informacje, Uncategorized

 

Informacja dla Rodziców

Dyrektor Przedszkola z Oddziałami Specjalnymi i z Oddziałami Integracyjnymi nr 48 w Zabrzu informuje, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ograniczony jest obowiązek świadczenia pracy przez nauczycieli na terenie przedszkola od 25.03.2020r.

Dyrektor udostępnia adresy mailowe i telefony rodziców/opiekunów prawnych nauczycielom pracującym w przedszkolu, w celu realizacji zadań przedszkola z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Wszelkie aktualizacje danych kontaktowych prosimy niezwłocznie przekazać nauczycielom wychowawcom.

Nauczyciele będą informować Państwo o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko w domu. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej nauczyciele będą udostępniać materiały do pracy z dzieckiem, w szczególności te rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a także emitowane w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.

Prosimy o załatwianie spraw drogą mailową pod adresem
sekretariat@p48.zabrze.pl

Proponujemy także kontakt mailowy z nauczycielami, którzy świadczą pracę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Dokument z adresami mailowymi do pobrania:
Informacja dla rodziców 24.03.2020

Niezależnie od przyjętych zasad organizacji pracy przedszkola, wszystkie bieżące decyzje dyrektora w zakresie wykonywania pracy zdalnej uzależnione będą od dalszego rozwoju sytuacji w kraju, w szczególności od decyzji władz i obowiązków ustawowych nałożonych na obywateli związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COVID-19.
Wszelkie propozycje prosimy przekazywać bezpośrednio do wychowawców grup.

Życzymy dużo zdrowia dla wszystkich naszych dzieci, rodziców.
Mamy nadzieję , że spotkamy się wkrótce w przedszkolu.

Z wyrazami szacunku
Jolanta Kosczielny
– dyrektor przedszkola

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 26 marca 2020 w Informacje, Uncategorized